Ändring av detaljplan för Stora Vickleby 6:9 m.fl.

Ett förslag till reviderad detaljplan för Stora Vickleby 6:9 m.fl. finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2018-06-04 – 2018-07-02

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplaneändringen är att skapa större och mer varierade byggrätter samt mer flexibla utformningsbestämmelser. De nya bestämmelserna ska ta hänsyn till att planområdet ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljö.

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Vickleby samhälle och gränsar till Linds väg och Carl Malmstens väg. Planområdet omfattar ca 3,3 ha.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, daterad 2018-05-17 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Synpunkter

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under samrådstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 2 juli 2018.
Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka till:
Mörbylånga kommun
Plan och bygg
386 80 Mörbylånga

Samrådsmöte

Alla berörda är välkomna till samrådsmöte. På mötet ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Mötet hålls måndagen den 11 juni kl 18.00 i Bokhuset, Capellagården.

Sidan uppdaterad 31 maj 2018 Kommentera sidan