Ändring av detaljplan för Stora Vickleby 6:9 m.fl.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplaneändringen är att skapa större och mer varierade byggrätter samt mer flexibla utformningsbestämmelser. De nya bestämmelserna ska ta hänsyn till att planområdet ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljö.

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Vickleby samhälle och gränsar till Linds väg och Carl Malmstens väg. Planområdet omfattar ca 3,3 ha.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, daterad 2018-05-17 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplaneändringen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 20 december 2018.

Sidan uppdaterad 28 december 2018 Kommentera sidan