Ändring av detaljplan för Stora Vickleby 6:9 m.fl.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplaneändringen är att skapa större och mer varierade byggrätter samt mer flexibla utformningsbestämmelser. De nya bestämmelserna ska ta hänsyn till att planområdet ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljö.

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Vickleby samhälle och gränsar till Linds väg och Carl Malmstens väg. Planområdet omfattar ca 3,3 ha.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, daterad 2018-05-17 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2018-06-04 – 2018-07-02

Sidan uppdaterad 31 juli 2018 Kommentera sidan