Detaljplan för Saxnäs 1:390 m fl

 

Planskede

Detaljplanen har varit på granskning under tiden 2020-04-27 – 2020-05-22.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att ändra byggrätter för de befintliga villafastigheterna inom detaljplanen och anpassa dem till de bestämmelser som råder i den i söder omgivande bebyggelsen.

Gällande detaljplan F193 för området medger en byggrätt på totalt 200 m², fördelade på huvudbyggnad 150 m² och komplementbyggnad 50 m².
Förslag till nya bestämmelser avser huvudbyggnad 200 m² och komplementbyggnad 50 m².

Planområdet är beläget ca 3 km norr om Ölandsbron mellan väg 958 och Kalmarsund.
Planområdet gränsar till befintlig bebyggelse runt om och närområdet präglas av aktiviteter med anknytning till Saxnäs golfbana.
Planområdet omfattar ca 3,3 hektar.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-02-13, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Sidan uppdaterad 25 maj 2020 Kommentera sidan