Detaljplan för Saxnäs 1:390 m fl

Ett förslag till detaljplan för Saxnäs 1:390 m fl finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2020-03-02 – 2020-03-30.

 

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att ändra byggrätter för de befintliga villafastigheterna inom detaljplanen och anpassa dem till de bestämmelser som råder i den omgivande bebyggelsen.

Gällande detaljplan F193 för området medger en byggrätt på totalt 200 m², fördelade på huvudbyggnad 150 m² och komplementbyggnad 50 m².
Förslag till nya bestämmelser avser huvudbyggnad 200 m² och komplementbyggnad 50 m².

Planområdet är beläget ca 3 km norr om Ölandsbron mellan väg 958 och Kalmarsund.
Planområdet gränsar till befintlig bebyggelse runt om och närområdet präglas av aktiviteter med anknytning till Saxnäs golfbana.
Planområdet omfattar ca 3,3 hektar.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-02-13, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under samrådstiden. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 30 mars 2020.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget. 

Sidan uppdaterad 28 februari 2020 Kommentera sidan