Synpunkter - planprogram för sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn

Medborgardialog

Under samrådet för planprogrammet som pågick 20 augusti - 5 november 2018 samlade vi in synpunkter på olika sätt. Vi tackar alla som har varit delaktiga i samrådet!

  • Vi träffade allmänheten och olika fokusgrupper, såsom föreningslivet i Mörbylånga, på stadsvandringar och på möten på Mörbylånga bibliotek.   
  • Elever i årskurs 9 på Skansenskolan tog fram modeller över programområdet utifrån sina egna framtida visioner. 
  • Vi hade en enkät ute med totalt 145 svarande. 
  • Vi fick in 32 yttranden ifrån myndigheter, föreningar och privatpersoner.

Generella synpunkter

  • Vi fick in synpunkter på att det behövs fler bostäder i Mörbylånga. En ökad befolkning ses som något positivt, vilket kan bidra till en mer levande köping. Många förslag på platser för förtätning med bostäder inom programområdet lämnades.
  • Mörbylångas grön- och rekreationsområden är högt uppskattade och ses som något som profilerar Mörbylånga. Samtidigt var det enighet om att kan de förbättras på många sätt.

Hamnområdet

Flertalet uttryckte en uppskattning av hamnen som en allmän träffpunkt och som en speciell plats som utmärker Mörbylånga. Denna träffpunkt vill man bevara och vidareutveckla. Det lämnades synpunkter på att ha kvar de verksamheter som finns där idag och att utöka med andra verksamheter såsom exempelvis en restaurang. Badplatsen Balken är uppskattad men kan utvecklas med exempelvis ett trädäck. 

För att ej privatisera hamnområdet kom förslag på att placera bostäder och hotell öster om kajområdet. Det fanns dock även åsikter om att bostäder bör placeras på kajområdet för att det är ett eftertraktat läge. Flera vill gärna bevara vissa befintliga byggnader i hamnen som vittnar om hamnens historia, såsom Segelladan och Engströms röda byggnad längst i norr. 

Sockerbruksområdet

Många uttryckte en önskan om att ta tillvara på Zokker och göra om det till ett förenings- och kulturhus. Om man river den gröna plåttillbyggnaden skulle en trivsam utemiljö kunna skapas mellan Zokker och Kamerala Villan som knyter ihop området. 
Återvinningscentralen upplever de närboende som ett störande element som bör flyttas.

Vid Zokker och längs kanalen söder om Sockerbruksparken kom förslag på att utveckla ett aktivitetsområde, som skulle tillföra platsen mervärde och göra det intressant att gå ifrån Sockerbruksområdet och vidare till hamnen.

Bostäder i Sockerbruksområdet diskuterades, exempelvis norr om återvinningscentralen om den flyttar, och norr om villorna på Parkvägen. Även på den f.d. Hästhoppningsparken öster om gamla Coop kom bostäder på tal, som ett sätt att använda en underutnyttjad yta och skapa en mer sammanhängande stadsmiljö.

Fler synpunkter

  • Under mötena fick vi in ytterligare synpunkter, vilka är sammanställda i ett kartformat över Mörbylånga hamn, Norra Viken och Sockerbruksområdet. 
  • Det finns även en sammanställning på enkätens svar och kommentarer.
  • Alla inkomna yttranden finns även sammanställda i en samrådsredogörelse.
Sidan uppdaterad 21 mars 2022 Kommentera sidan