Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser/Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn

Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn

Syfte

För området finns ett planprogram som antogs av kommunfullmäktige 2009-03-18. Tanken med att återigen se över Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn är att undersöka om de markanvändningar som övergripande fastslogs 2009 fortfarande är aktuella.

Planskede

Planprogrammet har varit på samråd 20 augusti - 5 november 2018.

Tack för synpunkter

Kommunen tackar för de många synpunkter som inkommit under samrådstiden! Tack alla som kom på mötena, som svarade på enkäten och som skickade in synpunkter till oss. Flera nya åsikter som ej fanns med i planprogrammet 2009 har kommit fram. Era synpunkter är viktiga för oss i det fortsatta arbetet. 

En översikt av synpunkterna finns att läsa här.

Fortsatt arbete

Arbetet framöver består i att ta fram ytterligare kunskapsunderlag som kommer att vara till hjälp i det fortsatta planarbetet. Behovet består främst av en kulturhistorisk värdering samt en klimat- och dagvattenutredning för programområdet. Detta underlag kommer tillsammans med synpunkter inlämnade under samrådet att utgöra grunden för ett nytt planprograms-förslag.  

Sidan uppdaterad 5 februari 2019 Kommentera sidan