Detaljplanering i Grönhögen

​Inom kommunen pågår ständigt utredningar och planarbeten som rör ny eller befintlig bebyggelse. Här får du information pågående detaljplanering i Grönhögen.

Det pågår förberedelser inför en ny detaljplan Grönhögen. Detaljplanen heter Ventlinge 7:62 och omfattar de centrala delarna av tätorten. 

Syftet med förberedelserna är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Utredningar

Förutom att klargöra förutsättningarna på platsen behöver planeringen utreda konsekvenser av de förslag som tas fram.

Sammantaget görs följande utredningar i samband med planarbetet för centrala Grönhögen.

  • Geotekniska analyser
  • Markföroreningsanalyser
  • Grundvattenanalyser
  • Dagvattenutredning
  • Kustskyddsutredning
  • Trafikutredning
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Utökade naturvärdesinventeringar
  • Kulturmiljöutredning

Platsanalys

Fram till april 2021 har detaljplanearbetet fokuserat på analysarbeten av olika slag. Analysarbetena syftar till att få kunskap om vilka förutsättningarna är inom planområdet. En platsanalys har gjort för att identifiera olika platskaraktärer inom planområdet och bedöma hur den fortsatta planeringen ska förhålla sig till dessa.

Provtagning av mark

Inom ramen för det pågående arbetet med detaljplan för centrala Grönhögen genomfördes provtagningar av marken 22-26 mars 2021. Den 14 april 2021 var provtagningarna klara. Nu analyseras de och i mitten på maj beräknas en slutrapport av det arbetet finnas. 

Hur går provtagningarna till?

Provtagningarna sker genom att en borrmaskin borrar sig ner i marken och tar upp prover som sedan inhämtas och analyseras. Resultat visar sedan om marken innehåller några föroreningar, vilket material marken består av i olika skikt med mera. Informationen är sedan ett underlag till den fortsatta planeringen av den centrala delen av Grönhögen.

Karta över platser där provtagning ska ske (pdf, öppnas i nytt fönster)

Naturvärdesinventeringar

Naturvärdesinventeringar har gjorts under våren 2021 och ska utvecklas vidare. Inventeringar och inrapporteringar i artportalen konstaterar att det finns flera intressanta fåglar, insekter och växter inom området. Dessa tillgångar ska planeringen värna och om möjligt stärka.

Sidan uppdaterad 7 september 2022 Kommentera sidan