Mörbylånga 11:27 m.fl., Norra viken 1a och 1c

Ett förslag till detaljplan för Mörbylånga 11:27 m fl finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2020-06-29 – 2020-08-03.

Här kan du se presentationen i större format.

Presentationen stöder inte Explorer som webbläsare.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Mörbylånga tätort. Utvecklingen ska ske så att utbudet av boendeformer varieras.
Villor och sammanbyggda hus inom området ska placeras i enlighet med den befintliga kvartersstrukturen i köpingen.
Flerbostadshusen ska placeras och utformas så att stora delar av den befintliga slänten upp mot Bruksparken kan bevaras tillsammans med befintlig vegetation. Gränsen mellan det offentliga rummet, Bruksparken, och det privata, lägenheter och uteplatser, ska vara tydlig.

Planområdet är beläget norr om Mörbylånga köping, i förlängningen av Skansgatan, nordväst om Bruksparken och nordost om hamnen.

Planområdet omfattar ca 3,4 hektar.

Planförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-06-18, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på planen

Vi ser gärna att du tar del av förslaget och delar med dig av dina synpunkter. Eventuella synpunkter på förslaget ska vara inlämnade senast den 3 augusti 2020 till:

miljobygg@morbylanga.se
eller per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. Om du inte senast under gransknings-tiden lämnar någon skriftlig synpunkt kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning. Mörbylånga kommun hanterar personuppgifter enligt dataskydds-förordningen. På kommunens hemsida finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter: www.morbylanga.se/personuppgifter
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplane-förslaget.

Sidan uppdaterad 26 juni 2020 Kommentera sidan