Mörbylånga 11:54 m.fl., Norra viken 1a och 1c

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Mörbylånga tätort. Utvecklingen ska ske så att utbudet av boendeformer varieras. Villor och sammanbyggda hus inom området ska placeras i enlighet med den befintliga kvartersstrukturen i köpingen. Flerbostadshusen ska placeras och utformas så att stora delar av den befintliga slänten upp mot Bruksparken kan bevaras tillsammans med befintlig vegetation och att gränsen mellan det offentliga rummet, Bruksparken, och det privata, lägenheter och uteplatser, är tydlig utan att utgöra ett fysiskt hinder.

Behovsbedömning

En behovsbedömning har upprättats, daterad 2016-03-17. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen inte kan anses medföra en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser.

Planskede

Planen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2017-03-23. Detaljplanen är överprövad.

Sidan uppdaterad 10 juli 2017 Kommentera sidan