Detaljplan för Isgärde 4:74 m fl

Syfte

Syftet med planen är ändra ändamål från barnkoloni till bostad och möjliggöra byggnation av friliggande bostäder. Syftet är också att möjliggöra utbyggnad av VA-nätet för planområdet samt i framtiden för de fastigheter utefter Isgärdevägen som saknar kommunalt vatten och avlopp. Syftet är också att skydda naturmiljön och bevara sammanhängande områden med värdefulla träd samt skapa en grön korridor genom planområdet.

Behovsbedömning

En behovsbedömning, daterad 2014-09-16, har upprättats och bifogas planbeskrivningen. Enligt beslut, daterat 2015-11-19 riskerar ett genomförande av planen att medföra en betydande påverkan på miljön. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ har därför tagits fram.

Planskede

Detalljplanen antogs av kommunfullmäktige 2017-09-26.

Sidan uppdaterad 4 oktober 2017 Kommentera sidan