Detaljplan för Isgärde 4:4 m fl

avgränsning isgärde 4-4

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra fritid- och kulturändamål i områdets nordvästra del samt bostadsändamål i den sydvästra delen med möjlighet för tillkommande bebyggelse. Vidare är syftet att säkerställa områdets kulturhistoriska värde och karaktär, samt säkra naturvärdena som finns i planområdets östra del.

Syftet med detaljplanen är även att upphäva strandskyddet i planområdets västra del som återinträder med 100 meter vid planändring. Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande parkerings- och infartsförhållanden samt allmänhetens tillträde.

Handlingar

Kommunens utlåtande

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Enligt beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, daterat 2014-10-31, kan inte genomförandet av planen antas innebära någon betydande miljöpåverkan.

Sidan uppdaterad 10 juli 2017 Kommentera sidan