Naturvärdesinventering

En naturvärdesinventering har genomförts på de oexploaterade ytorna inom planområdet för att reda ut om det finns känsliga miljöer eller känslig flora och fauna som kan komma att påverkas av framförallt det planerade kustskyddet eller planerade dagvattenanläggningar.
Naturvärdesinventeringen har gjorts enligt standardiserad metod (SS 199000:2014) på fältnivå med detaljeringsgrad detalj, en detaljerad redovisning av artförekomster och en fördjupad artinventering av fåglar.

Sidan uppdaterad 15 oktober 2020 Kommentera sidan