Miljöteknisk markundersökning

På fastigheten Björnhovda 27:12, i området där Ölands Köpstad ligger, har det tidigare funnits en deponi. Provtagning har visat att rester av deponin finns kvar under parkeringen och att det finns förhöjda halter av föroreningar. På fastigheten angränsande i sydost, Björnhovda 6:62, finns en nedlagd bilverkstad där det också har konstaterats föroreningar.

Mörbylånga kommun har beställt en utredning som ska fungera som underlag för att bestämma lämplig markanvändning i planen och för att utreda saneringsbehovet.

Sidan uppdaterad 15 oktober 2020 Kommentera sidan