Framtidens Färjestaden - så här kan det se ut

Projektet Framtidens Färjestaden har som mål att skapa ett Färjestaden som kan vara en välkomnande entré till Öland och som förknippas med en sommar- och hamnstad. Ett tätare, mer levande och gångvänligt Färjestaden skapar en myllrande kvartersstad med ett samlat centrum där en blandning av bostäder och verksamheter gör att det blir enklare och roligare att röra sig till fots genom tätorten.

Här kan du se presentationen i större format.

Presentationen stöder inte Explorer som webbläsare.

Projeketet "Framtidens Färjestaden" handlar om att ta fram en detaljplan som möjliggör bebyggelse och tillsammans med behagliga och väl fungerande offentliga rum skapar en attraktiv livsmiljö. 

Förslaget utgår från ett planprogram

Arbetet med den här detaljplanen utgår från ett planprogram som godkändes av kommunfullmäktige år 2019. I samband med att planprogrammet togs fram genomfördes möten och stadsvandringar där förslag och synpunkter på området diskuterades.

Du hittar planprogrammet i sin helhet på Mörbylånga kommuns webbplats.

Tid för synpunkter i februari och mars 2021

En detaljplan styr markanvändningen i ett område och genomgår en lagstyrd process. Processen inleds med ett samråd. Samråd för den här detaljplanen kommer att hållas under februari och mars 2021. Under den perioden samlar Mörbylånga komun in synpunkter från alla som är berörda av detaljplaneförslaget. 

Detaljplanen kommer heta "Detaljplan för Färjestaden 1:153 m fl".

Utredningar som underlag för kommande förslag på detaljplan

Under 2020 har kommunen tagit fram ett antal utredningar. En utredning till ett planarbete ligger tillsammans med planprogrammet till grund för hur detaljplanen utformas. En utredning beskriver nuvarande förhållanden, presenterar en vision eller konsekvenser av ett förslag. Det är viktigt att komma ihåg att inga utredningar innehåller ställningstaganden från kommunen eller uppgifter om hur kommunen kommer att anpassa detaljplanen efter gjorda utredningar.

Följande utredningar pågår och kommer, tillsammans med samrådshandlingarna, att vara tillgängliga under samrådet i februari och mars 2021.

  1. Utredningsskiss
  2. Miljöteknisk markundersökning
  3. Naturvärdesinventering
  4. Kulturhistorisk inventering
  5. Sammanställning av geotekniska utredningar
  6. Dagvattenutredning
  7. Trafikutredning
  8. Parkeringsutredning
  9. VA-utredning
Sidan uppdaterad 7 december 2020 Kommentera sidan