Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser/Del av Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbifart Mörbylånga kyrkby

Detaljplan för del av Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbifart Mörbylånga kyrkby

Ett förslag till detaljplan för del av Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbifart Mörbylånga kyrkby, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2021-05-24 – 2021-06-22.

Här kan du se presentationen i större format.

Presentationen stöder inte Explorer som webbläsare.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förbifart öster om Mörbylånga kyrkby. En förbifart möjliggör en framtida utveckling för verksamheterna söder om Mörbylånga. Förbifarten ska även bidra till en bättre boendemiljö i kyrkbyn när trafiken minskar på den befintliga bygatan.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planområdet är beläget öster om Mörbylånga kyrkby.
Planområdet omfattar ca 4 hektar.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 20 maj 2021, är kommunens bedömning att planens genomförande medför en betydande miljöpåverkan avseende kulturvärden, naturvärden samt materiella värden. Detaljplanen kommer att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk inom världsarvet södra Ölands odlingslandskap. Inom området finns ett biotopskyddat dike, stenmurar samt fridlysta och skyddade arter som riskerar att påverkas.

Planförslaget har genomgått en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utreder och redovisar de miljökonsekvenser som ett genomförande av planförslaget kan antas medföra, enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL.

Synpunkter på detaljplanen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningstiden. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 22 juni 2021.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget.

Digitalt samrådsmöte den 2 juni

Under samrådstiden bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte den 2 juni klockan 18.00 via Microsoft Teams. Då presenterar ansvariga tjänstepersoner förslaget på detaljplan och det kommer även finnas möjlighet att chatta. Länk till samrådsmötet finns här.

Sidan uppdaterad 21 maj 2021 Kommentera sidan