Detaljplan för Färjestaden 1:165 m fl (f.d. Däck Roy-tomten)

Planskede

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2020-06-29 – 2020-08-31. Tack för alla inkomna synpunkter under samrådstiden. Uppdaterade handlingar till ett granskningsskede håller nu på att arbetas fram. Vid kommande s.k. granskning finns återigen tillfälle att lämna synpunkter.

Planens syfte och läge

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en blandning av funktioner som tillsammans med utformningen ska skapa en stadsmässig miljö. Utmed Storgatan ska gatuhusen möta upp gatan och ligga i direkt anslutning till gaturummet för att vara en aktiv del av rummet och möjliggöra kontakt mellan människor.

Planområdet är beläget i centrala Färjestaden. Planområdet sträcker sig från Storgatans blandade verksamheter i norr till en småskaligare bostads-bebyggelse utmed Hantverkargatan och gränsar till Tallhöjdens idrottsplats i sydost. Planområdet omfattar ca 2 hektar. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-06-18, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Sidan uppdaterad 24 september 2020 Kommentera sidan