Detaljplan för Färjestaden 1:165 m fl

Färjestaden 1:165 m fl

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en blandning av funktioner som tillsammans med utformningen ska skapa en stadsmässig miljö. Utmed Storgatan ska gatuhusen möta upp gatan och ligga i direkt anslutning till gaturummet för att vara en aktiv del av rummet och möjliggöra kontakt mellan människor.

Behovsbedömning

Enligt beslut daterat 2015-05-13, bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2015-09-22. Detaljplanen överklagades och är upphävd.

Sidan uppdaterad 10 juli 2017 Kommentera sidan