Detaljplan för Färjestaden 1:165 m fl (f.d. Däck Roy-tomten)

Ett förslag till detaljplan för Färjestaden 1:165 m.fl. (f.d. Däck Roy-tomten) finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2021-01-18 – 2021-03-01.

Planens syfte och läge

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en blandning av funktioner som tillsammans med utformningen ska skapa en stadsmässig miljö. Utmed Storgatan ska gatuhusen möta upp gatan och ligga i direkt anslutning till gaturummet för att vara en aktiv del av rummet och möjliggöra kontakt mellan människor.

Planområdet är beläget i centrala Färjestaden. Planområdet sträcker sig från Storgatans blandade verksamheter i norr till en småskaligare bostads-bebyggelse utmed Hantverkargatan och gränsar till Tallhöjdens idrottsplats i sydost. Planområdet omfattar ca 2 hektar. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-06-18, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningstiden. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 1 mars 2021.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget.

Om du inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Sidan uppdaterad 15 januari 2021 Kommentera sidan