Utklipp illustration planprogram Färjestaden 2016

Detta vill vi 2016 - En illustration av slutsatser från samrådsmöten

Under flertalet givande samrådsmöten för planprogram Färjestaden under perioden 5 september till den 28 november har vi nu vaskat fram ett förslag.

Illustration med beskrivning (pdf, nytt fönster)

Kulturhus, nytt torg och förändrad vägdragning

Som vanligt i stora grupper råder det inte total enighet. Huruvida Brovägen ska ligga kvar som genomfartsled eller om trafiken istället ska ledas via Lokstallsgatan och Gamla Storgatan råder det delade meningar om. Samma gäller för placering av kulturhus och torg. De två platser som har varit aktuella är dels invid lokstallet, dels vid eller i beijersbyggnaden.

I det illustrerade förslaget leds trafiken via Lokstallsgatan och Gamla Storgatan och kulturhus och torg ligger vid lokstallet. Majoriteten har ändå varit för dessa lösningar. Anledningen till föreslagen vägdragning är främst för att det framkommit att det är önskvärt om området kring hamnen skulle kunna bli större och därmed nyttjas bättre. Hamnen upplevts som ett mycket positivt inslag i Färjestaden och många anser att det är viktigt att närheten till sundet kan förstärkas ytterligare. Det är även anledningen till att de flesta vill se ett kulturhus vid lokstallet. Ett kulturhus här kan ha tydlig kontakt med hamnen och Kalmarsund.

Kvartersstruktur

I övrigt råder stor enighet. Det har framkommit att det behöver bli enklare att röra sig i Färjestaden till fots och på cykel. En tydlig gatustruktur med generösa trottoarer och tydliga övergångar är därför nödvändigt.

Förtätning av samhället bör ske med mindre byggnadsvolymer söder om Storgatan där kulturhistoriska värden behöver värnas. Norr om Storgatan däremot saknas kulturhistoriska värden och struktur. Här kan byggnadsvolymerna vara större och byggnader kan strukturera upp området.

Promenadstråk och ny lekpark

Det illustrerade klimatskyddet; vallen och muren, har inte varit föremål för några vildare diskussioner. Det råder stor förståelse för att det behövs och samtalen har snarare handlat om vad som kan göras för att höja attraktiviteten, så som ett tydligt promenadstråk utmed vattnet och platser där man kan mötas och vila utmed sträckan.

Till följd av förväntade klimatförändringar finns också utpekande grönstråk med föreslagen dagvattenhantering. De synpunkter som kommit fram är att det är önskvärt att länka samman de grönytor som finns och att förtydliga allmäntillgängligheten med promenadstråk, sittplatser och eventuellt lekredskap. I det gamla spårområdet har ett förslag om lekpark med järnvägstema mottagits med stor entusiasm. Botanisk trädgård och skulpturpark står också på önskelistan.

Blandstad och nytt kallbadhus

Många har uttryckt farhågor om att hela Färjestaden ska bli som Norra hamnplan, där enbart bostäder gör att området upplevs privat. För att motverka detta har vissa stråk pekats ut där det är särskilt viktigt att det finns verksamheter i bottenvåningen. Dessa stråk är framförallt mellan Köpstaden och Södra hamnplan men även mellan Köpstaden och Storgatan.

Det finns också platser kring vilka det är viktigt med verksamheter i bottenvåningen såsom kring vissa grönområden och kring torget.
Torgets funktion har diskuteras flitigt. Ett mindre, intimt, skyddat torg med stort utrymme för aktiviteter har ansetts vara det bästa alternativet i anslutning till ett kulturhus så att aktiviteter i huset kan sippra ut på torget.

Ett kallbadhus placerades ut vid södra hamnpiren under ett av de första mötena och det har genom alla möten legat kvar.

480 nya bostäder och 18 500 m² ny lokalyta

I den illustration som nu är framtagen med utgångspunkten ur det som har framkommit under mötena tillkommer ca 480 lägenheter och ca 18 500 m² för verksamheter.

Trafik och parkeringar har varit stående punkter på alla möten. Det är främst den tunga trafiken som anses vara problematisk. Tyvärr har vi inte under detta arbete lyckats lösa det problemet, snarare har vi enats om att utformningen av gaturummen kan minska störningen och att kommunen får titta vidare på frågan om trafikflödena genom Färjestaden i ett vidare perspektiv. Parkering tillkommer till de nya byggnaderna enligt beräkningen 0,8 p-platser per bostad, 50 p-platser per 1 000 m² restaurang och 15 p-platser per 1 000 m² handel, kontor och hotell.

Sidan uppdaterad 16 november 2016 Kommentera sidan