Planprogram för Färjestaden - Detta ville vi 2011, vad vill vi idag?

2011 godkände kommunfullmäktige planprogram för Färjestaden 1:165 m. fl. Vi vet att det vi ville 2011 inte riktigt är det vi vill idag, nya förslag och idéer har tillkommit. Dessutom har planprogrammet ifrån 2011 uppdaterats med nya lagkrav och riktlinjer. För 2011 handlade mycket av arbetet om funktion och mängd. Nu ska vi också ge oss i kast med Färjestadens identitet och gestaltning.

Programområdet omfattar södra delen av Färjestadens hamn, sträcker sig sedan norrut öster om Brovägen och omfattar Ölands Köpstad. Österut omfattas Hotel Skansen och Färjestadens gård, söderut inkluderas Sjöbergs äng, Talludden och Granudden.

Programförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-24.

Illustration 2016

Under samrådstiden 5 september till 28 november 2016 har vi haft flertalet givande möten med allmänheten, boende i närområdet, föreningsliv, näringsliv och skolklasser med flera. Mötena har inletts med en stadsvandring där vi har analyserat utformningen av Färjestadens centrala delar och identifierat stråk och platser för offentliga rum samt diskuterat hur de ska gestaltas. Vi har nu sammanfattat de slutsatser vi har dragit ifrån dessa möten i ett illustrerat förslag.

Fortsatt arbete

Kommunen tackar för det stora engagemang och de många synpunkter som inkommit under samrådstiden. Under samrådet har det framkommit frågeställningar som gör att vi behöver utreda framförallt trafikfrågan ytterligare. Därför kommer det dröja längre än kommunen hoppades innan vi kan lyfta programmet för godkännande.

Till dess att kommunen har arbetat fram ett förslag för godkännande kommer modellen flyttas från biblioteket i Färjestaden till kommunhuset i Mörbylånga. Det är självfallet möjligt att inkomma med frågor och synpunkter. Nyheter i ärendet kommer kontinuerligt läggas ut på hemsidan.

Handlingar

PDF-dokument, öppnas i nytt fönster:

Illustration 2016

Programbeskrivning del 1

Programbeskrivning del 2

Programkarta

Illustrationsplan 2011

Checklista miljöbedömning

Checklista sociala konsekvenser

PM Klimatanpassning Färjestaden

Fotodokumentation

Sidan uppdaterad 21 november 2016 Kommentera sidan