Planprogram för Färjestaden 1:153 m.fl.

Syfte

Planprogrammets syfte är att omvandla Färjestaden till en välkomnande entré till Öland som upplevs som en sommar- och hamnstad med ett myllrande folkliv. Förtätningen ska ske på ett sätt som minskar barriäreffekten av väg 943 där gestaltningen av ortens offentliga rum är av stor vikt

Vidare är syftet att utreda möjligheterna att skydda tillkommande och befintlig bebyggelse från höjda havsnivåer och översvämning på ett sätt som visuellt och fysiskt främjar rekreationsområden vid kusten.

Planprogrammets läge

Programområdet omfattar södra delen av Färjestadens hamn, sträcker sig sedan norrut öster om Brovägen och omfattar Ölands Köpstad. Österut omfattas Hotel Skansen och Färjestadens gård, söderut inkluderas Sjöbergs äng, Talludden och Granudden.

Planområdet omfattar ca 37 hektar, varav ca 30,2 är landareal och 6,8 är vattenareal.

Programförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2015-03-24.

Planskede

Planprogrammet har varit på samråd januari - 12 februari 2018.

Sidan uppdaterad 1 mars 2018 Kommentera sidan