Detaljplan för del av Möllstorp 1:22, Marstrandshorvan

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ölands Djurpark att utveckla sin verksamhet med ett hotell, på ett sätt som kan vara till nytta för regionen. Etableringen ska utformas med stor hänsyn till platsens värden för att säkra och utveckla det rörliga friluftslivet och områdets biologiska mångfald. Vidare är syftet att möjliggöra för naturnära boende i varierande former i anslutning till befintliga och kommande arbetsplatser med god tillgång till kommunikation.

Planområdet är beläget ca 500 meter norr om Ölandsbron mitt emot Ölands djurpark och avgränsas i väster av Kalmarsund och i öster av väg 958. Planområdet omfattar 25 ha.

Behovsbedömning

Enligt kommunens ställningstagande bedöms planens genomförande riskera att medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB har upprättas.

Planskede

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2017-07-03 - 2017-08-21.

Sidan uppdaterad 23 augusti 2017 Kommentera sidan