Karta över planområdet

Detaljplan för del av Matrosen 1

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.

Planen möjliggör också små förändringar av den befintliga fastighetsgränsen. Målsättningarna är också att stor vikt skall läggas vid arkitektonisk utformning och stadsplanering. Gator ska anslutas till köpingens rutnätsplanering och hamnområdet iordningsställs så att sammanhängande stråk bildas till hamnen och längs med vattnet, därmed gynnas möjligheten för en bred allmänhet att röra sig runt kajområdet.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, daterad den 9 december 2008 har upprättats. Enligt beslut, daterat den 18 mars 2009 och den 8 maj 2012, bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under utställningstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 28 augusti 2018.
Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning. Om du inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

E-posta dina synpunkter till oss på adress: miljobygg@morbylanga.se
eller skicka till: Mörbylånga kommun, Plan och bygg, 386 80 Mörbylånga

Möte

Alla berörda är välkomna till möte där det finns möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Tisdagen den 21 augusti kl 19.00 på Mörbylånga Bibliotek.

Sidan uppdaterad 29 juni 2018 Kommentera sidan