Karta över planområdet

Detaljplan för del av Matrosen 1

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.

Planen möjliggör också små förändringar av den befintliga fastighetsgränsen. Målsättningarna är också att stor vikt skall läggas vid arkitektonisk utformning och stadsplanering. Gator ska anslutas till köpingens rutnätsplanering och hamnområdet iordningsställs så att sammanhängande stråk bildas till hamnen och längs med vattnet, därmed gynnas möjligheten för en bred allmänhet att röra sig runt kajområdet.

Behovsbedömning

Ett tillägg, daterad 2012-05-08, till tidigare beslut för behovsbedömning daterad 2009-03-18, har upprättats som visar att genomförandet av planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planskede

Planen antogs av Kommunfullmäktige 2017-06-20.

Sidan uppdaterad 4 juli 2017 Kommentera sidan