Karta över planområdet

Detaljplan för del av Matrosen 1

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.

Planen möjliggör också små förändringar av den befintliga fastighetsgränsen. Målsättningarna är också att stor vikt skall läggas vid arkitektonisk utformning och stadsplanering. Gator ska anslutas till köpingens rutnätsplanering och hamnområdet iordningsställs så att sammanhängande stråk bildas till hamnen och längs med vattnet, därmed gynnas möjligheten för en bred allmänhet att röra sig runt kajområdet.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, daterad den 9 december 2008 har upprättats. Enligt beslut, daterat den 18 mars 2009 och den 8 maj 2012, bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen har varit på utställning III under tiden 2018-07-02 - 2018-08-28.

Sidan uppdaterad 29 augusti 2018 Kommentera sidan