Detaljplan för Runsbäck 2:195 m. fl.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att tillskapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, med möjlighet att sammanbyggas. Vidare är syftet att omhänderta dagvatten i planområdet. Syftet är även att säkra bevarandevärda stenmurar med kulturhistoriskt värde samt till så stor utsträckning som möjligt bevara trädridån utmed fastighetsgränserna. Sydvästra delen av planområdet med ädellövskog hyser höga naturvärden och bör säkras.

Planens läge

Planområdet är beläget i södra delen av Färjestaden, öster om Mörbylångavägen och söder om Knaps väg. Planområdet omfattar ca 3,5 hektar.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, upprättad 2016-02-18 och reviderad 2016-12-22 bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat 2016-12-22 bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Plandskede

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 27 november 2018.

Sidan uppdaterad 7 december 2018 Kommentera sidan