Detaljplan för Algutsrum 3:3

Ändring av detaljplan för Algutsrum3:3 (f.d.3:104) m fl

Kort sammanfattning

Ett förslag till ändring av detaljplan för Algutsrum 3:3 (f.d. 3:104) m fl finns tillgänglig för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2023-05-08 – 2023-05-22.

Planens syfte och läge

Gällande plan syftar till att justera industri- och gatumark för att möjliggöra utbyggnad av befintliga industriverksamheter, samt att bibehålla förutsättningar för framtida utveckling.
Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra en samlad byggnation och fastighetsavstyckning för industrietablering i planområdets nordöstra del.

Planområdet är beläget i norra delen av Algutsrum, i slutet av Jätten Alguts väg. Hela planområdet omfattar ca 2,5 hektar, varav ändringen berör gatumark om ca 3.000 kvm.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. Inga förändringar av området föreslås i översiktsplanen.

Undersökning om betydande miljöpverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 16 februari 2023, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på detaljplanen

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara inlämnade
senast den 22 maj 2023.

Skicka in synpunkter och godkännande till oss på adress:

miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkter ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget.

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Kontakt
Fredrik Meurling, planchef

Telefonnummer 0485-471 51

Mail: fredrik.meurling@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 3 maj 2023 Kommentera sidan