Del av Ventlinge 31:1 m.fl.

Ett förslag till detaljplan för del av Ventlinge 31:1 , m.fl., finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2018-09-03 – 2018-10-01

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med nya bostadshus på landborgskanten i Ventlinge. Detaljplanens intension är också att bevara och skydda den på fastigheten liggande fornlämningen.

Planområdet ligger i västra delen av Grönhögens tätort mellan väg 136 och Kalmarsund, drygt 300 meter öster om Grönhögens hamn.
Planområdet omfattar ca 0,5 hektar.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, upprättad 2018-03-22 och reviderad 2018-08-23, bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster.
Sista dagen för att lämna synpunkter är den 1 oktober 2018.
Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.

E-posta dina synpunkter till oss på adress miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun,
Plan och bygg
386 80 Mörbylånga

Sidan uppdaterad 29 augusti 2018 Kommentera sidan