Del av Ventlinge 31:1 m.fl.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med nya bostadshus på landborgskanten i Ventlinge. Detaljplanens intension är också att bevara och skydda den på fastigheten liggande fornlämningen.

Planområdet ligger i västra delen av Grönhögens tätort mellan väg 136 och Kalmarsund, drygt 300 meter öster om Grönhögens hamn.
Planområdet omfattar ca 0,5 hektar.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, upprättad 2018-03-22 och reviderad 2018-08-23, bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen har varit på granskning 3 september – 1 oktober 2018.

Sidan uppdaterad 5 oktober 2018 Kommentera sidan