Detaljplan för del av Skogsby 2:13 m.fl.

Ett förslag till detaljplan för del av av Skogsby 2:13 m.fl. finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2022-11-28 – 2022-12-30.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är dels att justera fastighetsgränser på del av fastigheterna Skogsby 2:13, 2:15 och 2:35 samt reglera gällande användning, från allmänt ändamål till bostäder, skola och kontor.
Syftet är även att i den södra delen av planområdet pröva möjligheten till förtätning av bostadsområdet samt reglera gällande användning av del av fastigheten Torslunda 2:24 från allmänt ändamål till kvartersmark för bostad.

Planområdet består av två centralt belägna kvarter i Skogsby. Både norra och södra delområdet är lokaliserade väster om väg 136 (Skogsbygatan).
Planområdet omfattar ca 1,75 hektar.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. 
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. Inga förändringar av området föreslås i översiktsplanen.
En del av visionen som presenteras i översiktsplanen handlar om att; "Vi erbjuder attraktiva boendemiljöer för alla i hela kommunen." En strategi för att uppfylla detta är; "Erbjuda ett differentierat boende" Detaljplanen bidrar till denna strategi, eftersom plan möjliggör för att bygga lägenheter i ett område med många villor.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 17 november 2022, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på detaljplanen

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara inlämnade senast den
30 december 2022.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Möte

Samrådsmöte kommer att hållas i samlingslokalen i Skogsby (Ymergatan 4) 15 december kl: 18.00. Anmälan till mötet skall göras senast dagen innan till Ida.Svensson2@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 25 november 2022 Kommentera sidan