Del av Isgärde 6:17 m fl, Ottos väg

Planens läge och syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder som i skala, placering och utformning anpassas till områdets skogskaraktär.

Planområdet är beläget vid byn Isgärde i nordvästra delen av Mörbylånga kommun och avgränsas i norr av Linsänkevägen och i väster av Ottos väg. Planområdet omfattar cirka 1,1 hektar mark.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, daterad 2017-05-18 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen har varit på granskning 2017-11-13 – 2017-12-11.

Sidan uppdaterad 19 december 2017 Kommentera sidan