Detaljplan för del av Isgärde 4:15

Planskede

Kommunfullmäktige har i beslut den 28 september 2020 § 168 antagit förslaget till detaljplan för del av Isgärde 4:15.
Om inga besvär lämnas inom tre veckor efter det att beslutet anslagits kommer planen att vinna laga kraft. Beslutet anslogs 2020-10-07.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en tomt för bostadsbebyggelse genom omvandling av allmän platsmark till kvartersmark med bostadsändamål. Detaljplanen gränsar till den småskaliga fristående villa- och sommarhusbebyggelsen i Stora Rörs södra del och tillkommande bebyggelse anpassas i sin utformning för att möta upp denna skala.
Syftet med detaljplanen är även att säkra möjlighet till tillfart 
och VA-anslutning till fastigheten Isgärde 4:63.

Planområdet är beläget strax norr om f d barnkoloniområdet i Stora Rör och gränsar i norr till Borgholms kommun. På fastighetens västra sidan löper Strandstigen i nordsydlig riktning och i söder gränsar ett grönområde med en fördelningsstation ägd av E ON.
Planområdet omfattar ca 0.2 hektar.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-02-13, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Sidan uppdaterad 7 oktober 2020 Kommentera sidan