Detaljplan för del av Isgärde 4:15

Ett förslag till detaljplan för del av Isgärde 4:15 finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2020-05-25 – 2020-06-22.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en tomt för bostadsbebyggelse genom omvandling av allmän platsmark till kvartersmark med bostadsändamål. Detaljplanen gränsar till den småskaliga fristående villa- och sommarhusbebyggelsen i Stora Rörs södra del och tillkommande bebyggelse anpassas i sin utformning för att möta upp denna skala.
Syftet med detaljplanen är även att säkra möjlighet till tillfart 
och VA-anslutning till fastigheten Isgärde 4:63.

Planområdet är beläget strax norr om f d barnkoloniområdet i Stora Rör och gränsar i norr till Borgholms kommun. På fastighetens västra sidan löper Strandstigen i nordsydlig riktning och i söder gränsar ett grönområde med en fördelningsstation ägd av E ON.
Planområdet omfattar ca 0.2 hektar.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-02-13, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningstiden. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 22 juni 2020.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget.

Om du inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Sidan uppdaterad 16 april 2020 Kommentera sidan