Detaljplan för del av Glömminge 1:58

Planens syfte och läge

Planens syfte är att tillskapa ytterligare bostadstomter i Röhälla-Lökenäsområdet. Tomterna ska utgöra en naturlig komplettering till den befintliga bebyggelsen och ta hänsyn till naturvärden i området. Vidare är syftet att tillskapa ett grönområde i form av en passage genom området. Syftet är även att säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten i området.

Planområdet är beläget i Röhälla-Lökenäs, ca 6 km norr om Brofästet. Precis söder om planområdet ligger Lökenäs by och norr om området ligger Ytterrör. Drygt en km österut ligger Glömminge. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, upprättad 2018-04-19 och reviderad 2018-11-22 bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 28 februari 2019.

Sidan uppdaterad 28 februari 2019 Kommentera sidan