Detaljplan för del av Glömminge 1:58

Ett förslag till detaljplan för del av Glömminge 1:58 finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2018-12-03 – 2018-12-31.

Planens syfte och läge

Planens syfte är att tillskapa ytterligare bostadstomter i Röhälla-Lökenäsområdet. Tomterna ska utgöra en naturlig komplettering till den befintliga bebyggelsen och ta hänsyn till naturvärden i området. Vidare är syftet att tillskapa ett grönområde i form av en passage genom området. Syftet är även att säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten i området.

Planområdet är beläget i Röhälla-Lökenäs, ca 6 km norr om Brofästet. Precis söder om planområdet ligger Lökenäs by och norr om området ligger Ytterrör. Drygt en km österut ligger Glömminge. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, upprättad 2018-04-19 och reviderad 2018-11-22 bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under utställningstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster.
Sista dagen för att lämna synpunkter är den
31 december 2018
Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Om du inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget, senast under utställningstiden, kan du förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

E-posta dina synpunkter till oss på:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Sidan uppdaterad 29 november 2018 Kommentera sidan