Detaljplan för del av Färjestaden 1:232 m.fl., Sjöbergs hage

Ett förslag till detaljplan för del av Färjestaden 1:232 m.fl., Sjöbergs Hage, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2020-01-20 – 2020-02-24.

Här kan du se presentationen i större format.

Presentationen stöder inte Explorer som webbläsare.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att försiktigt placera in byggnader för framförallt boende och vårdboende i flerbostadshus på ett sätt som minimerar påverkan på ett av kommunens viktigaste rekreationsområden och på områdets höga naturvärden. Vidare är syftet att skapa en flexibel detaljplan som också gör det möjligt att bygga skola och lokaler för samling och aktivitet.

Planförslaget är till viss del förenligt med översiktsplanen.

Planområdet är beläget i Sjöbergs hage, ett större sammanhängande grönområde centralt i Färjestaden. Planområdet avgränsas av befintlig villabebyggelse utmed Näckrosgatan, Smörblomsgatan, Piongatan och av Kaprifolgatan. I öster avgränsas planområdet av den gång- och cykelväg som leder genom Sjöbergs hage och i norr av allaktivitetshuset Ladan. Villafastigheter utmed Kaprifolgatan och Smörblomsgatan ingår i planområdet.
Planområdet omfattar ca 1,8 hektar.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 19 december 2019, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under samrådstiden. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 24 februari 2020.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget.

Samrådsmöte 6 februari 

Alla berörda är välkomna till samrådsmöte torsdagen den 6 februari kl 18.00 i Smaragdskolans matsal. På mötet ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Sidan uppdaterad 17 januari 2020 Kommentera sidan