Detaljplan för del av Färjestaden 1:232 m.fl., Sjöbergs hage

Här kan du se presentationen i större format.

Presentationen stöder inte Explorer som webbläsare.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att försiktigt placera in byggnader för framförallt boende och vårdboende i flerbostadshus på ett sätt som minimerar påverkan på ett av kommunens viktigaste rekreationsområden och på områdets höga naturvärden. Vidare är syftet att skapa en flexibel detaljplan som också gör det möjligt att bygga skola och lokaler för samling och aktivitet.

Planförslaget är till viss del förenligt med översiktsplanen.

Planområdet är beläget i Sjöbergs hage, ett större sammanhängande grönområde centralt i Färjestaden. Planområdet avgränsas av befintlig villabebyggelse utmed Näckrosgatan, Smörblomsgatan, Piongatan och av Kaprifolgatan. I öster avgränsas planområdet av den gång- och cykelväg som leder genom Sjöbergs hage och i norr av allaktivitetshuset Ladan. Villafastigheter utmed Kaprifolgatan och Smörblomsgatan ingår i planområdet.
Planområdet omfattar ca 1,8 hektar.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 19 december 2019, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Planskede

Detaljplanen har varit på samråd 20 januari – 24 februari 2020.

Sidan uppdaterad 28 februari 2020 Kommentera sidan