Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser/Del av Björnhovda 25:2, Järnvägsgatan Färjestaden

Detaljplan för del av Björnhovda 25:2, Järnvägsgatan Färjestaden

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med ny bostadsbebyggelse norr om Järnvägsgatan i Färjestadens tätort. Den nya bebyggelsen ska i sin utformning och struktur ta hänsyn till omkringliggande bostadsområden. Vidare är syftet att tillskapa ett grönområde i form av en passage genom området. Befintliga ekar ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras. Syftet är även att omhänderta dagvatten i området.

Planområdet omfattar cirka 1,3 hektar och är beläget norr om Järnvägsgatan, drygt 1,5 kilometer från Färjestadens centrum.

Behovsbedömning miljö

Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2017-08-14 – 2017-09-11. 

Sidan uppdaterad 15 september 2017 Kommentera sidan