Del av Björnhovda 25:2, Gullvivegatan

Ett förslag till detaljplan för del av fastighet Björnhovda 25:2, Gullvivegatan Färjestaden, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2017-12-01 – 2017-12-29.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med flerbostadshus vid Gullvivegatan i Färjestadens tätort. Den nya bebyggelsen ska i sin utformning och struktur anpassas till platsens förutsättningar. Vidare är syftet att bevara områdets naturkaraktär. Befintliga ekar ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras och en trädridå mot Äppelvägen ska behållas.

Planområdet omfattar cirka 0,8 hektar och är beläget norr om Järnvägsgatan och öster om Äppelvägen drygt 1 kilometer från Färjestadens centrum.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, daterad 2017-09-21 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningsstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster.
Sista dagen för att lämna synpunkter är den 29 december 2017. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.
Om du inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka till:
Mörbylånga kommun,
Plan och bygg
386 80 Mörbylånga

Sidan uppdaterad 30 november 2017 Kommentera sidan