Del av Björnhovda 25:2, Gullvivegatan

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med flerbostadshus vid Gullvivegatan i Färjestadens tätort. Den nya bebyggelsen ska i sin utformning och struktur anpassas till platsens förutsättningar. Vidare är syftet att bevara områdets naturkaraktär. Befintliga ekar ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras och en trädridå mot Äppelvägen ska behållas.

Planområdet omfattar cirka 0,8 hektar och är beläget norr om Järnvägsgatan och öster om Äppelvägen drygt 1 kilometer från Färjestadens centrum.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, daterad 2017-09-21 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen har varit på granskning 1 december - 29 december 2017. 

Sidan uppdaterad 30 november 2017 Kommentera sidan