Del av Björnhovda 25:2, Grövlegatan Färjestaden

Ett förslag till detaljplan för del av Björnhovda 25:2, Grövlegatan Färjestaden, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2017-11-06 – 2017-12-04.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med flerbostadshus vid Grövlegatan i Färjestadens tätort. Den nya bebyggelsen ska i sin utformning och struktur anpassas till platsens förutsättningar. Vidare är syftet att omhänderta dagvatten i planområdet.

Planområdet omfattar cirka 1,8 hektar och ligger söder om Grövlegatan och pulkabacken, alldeles öster om Tryffelgatan i Färjestadens tätort.

Vad säger översiktsplanen

Planförslaget överensstämmer inte med gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-24.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, daterad 2017-10-26 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Samrådsmöte

Alla berörda är välkomna till samrådsmöte. På mötet ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Samrådsmötet hålls tisdagen den 21 november kl 18.00 i Smaragdskolans matsal.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under samrådstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 4 december 2017. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.
E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka till:
Mörbylånga kommun 
Plan och bygg
386 80 Mörbylånga

Sidan uppdaterad 3 november 2017 Kommentera sidan