Del av Björnhovda 25:2, Grövlegatan Färjestaden

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med flerbostadshus vid Grövlegatan i Färjestadens tätort. Den nya bebyggelsen ska i sin utformning och struktur anpassas till platsens förutsättningar. Vidare är syftet att omhänderta dagvatten i planområdet.

Planområdet omfattar cirka 1,8 hektar och ligger söder om Grövlegatan och pulkabacken, alldeles öster om Tryffelgatan i Färjestadens tätort.

Vad säger översiktsplanen

Planförslaget överensstämmer inte med gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-24.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, daterad 2017-10-26 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen har varit på samråd 2017-11-06 - 2017-12-04.

Sidan uppdaterad 7 december 2017 Kommentera sidan