Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser/Del av Algutsrum 3:3 och Algutsrum 3:95, Algutsrums förskola

Detaljplan för del av Algutsrum 3:3 och del av Algutsrum 3:95, Algutsrums förskola

Ett förslag till detaljplan för del av fastighet Algutsrum 3:3 och del av fastighet Algutsrum 3:95 finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2020-11-02 – 2020-11-30.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att utvidga område för skoländamål för att ge möjlighet för förskolan i Algutsrum att utvecklas på ett hållbart sätt. Syftet är även att säkra trygga gång- och cykelvägar till förskolan. 

Planområdet är beläget centralt i Algutsrum, ca 300 meter öster om Algutsrums kyrka. Planområdet omfattar ca 0,9 hektar. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-10-15, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under samrådsstiden. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 30 november 2020.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget.

Om du inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Möte

Samrådsmöte kommer att hållas i Rydbergsgården den 18 november kl 18.00. Anmälan till mötet skall göras senast dagen innan till anita.k.karlsson@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 30 oktober 2020 Kommentera sidan