Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser/Del av Algutsrum 20:10, Brofästet östra delen, Färjestaden

Del av Algutsrum 20:10, Brofästet östra delen, Färjestaden

Ett förslag till detaljplan för del av Algutsrum 20:10, Brofästet östra delen i Färjestaden, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att planlägga för allmän platsmark där infrastruktur såsom gator och gång- och cykelvägar har byggts. Vidare innebär ändringen att byggnadshöjd och totalhöjd som råder i gällande plan ersätts med nockhöjd. Dessutom avses detaljplanen utökas med ca 1000 kvm i den sydöstra delen för att få en mera ändamålsenlig tomtplats i den delen av planen.

Planområdet är beläget invid Brofästet, öster om rondellen vid Möllstorp, Färjestaden. Planområdet omfattar ca 8,6 hektar.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, upprättad 2017-10-26 och reviderad 2018-06-21, bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen har varit på granskning under tiden 2018-07-02 – 2018-07-16.

Sidan uppdaterad 31 juli 2018 Kommentera sidan