Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser/Del av Algutsrum 20:10, Brofästet östra delen, Färjestaden

Del av Algutsrum 20:10, Brofästet östra delen, Färjestaden

Ett förslag till detaljplan för del av Algutsrum 20:10, Brofästet östra delen i Färjestaden, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2018-02-05 – 2018-03-05.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att planlägga för allmän platsmark där infrastruktur såsom gator och gång- och cykelvägar har byggts. Vidare innebär ändringen att byggnadshöjd och totalhöjd som råder i gällande plan ersätts med nockhöjd. Dessutom avses detaljplanen utökas med ca 1000 kvm i den sydöstra delen för att få en mera ändamålsenlig tomtplats i den delen av planen.

Planområdet är beläget invid Brofästet, öster om rondellen vid Möllstorp, Färjestaden. Planområdet omfattar ca 8,6 hektar.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, daterad 2017-10-26 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningstiden. Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster.
Sista dagen för att lämna synpunkter är den 5 mars 2018. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning.
Om du inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka till:
Mörbylånga kommun
Plan och bygg 
386 80 Mörbylånga

Sidan uppdaterad 1 februari 2018 Kommentera sidan