Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser/Del av Algutsrum 20:10, Brofästet östra delen, Färjestaden

Del av Algutsrum 20:10, Brofästet östra delen, Färjestaden

Ett förslag till detaljplan för del av Algutsrum 20:10, Brofästet östra delen i Färjestaden, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att planlägga för allmän platsmark där infrastruktur såsom gator och gång- och cykelvägar har byggts. Vidare innebär ändringen att byggnadshöjd och totalhöjd som råder i gällande plan ersätts med nockhöjd. Dessutom avses detaljplanen utökas med ca 1000 kvm i den sydöstra delen för att få en mera ändamålsenlig tomtplats i den delen av planen.

Planområdet är beläget invid Brofästet, öster om rondellen vid Möllstorp, Färjestaden. Planområdet omfattar ca 8,6 hektar.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, upprättad 2017-10-26 och reviderad 2018-06-21, bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 23 oktober 2018.

Sidan uppdaterad 30 oktober 2018 Kommentera sidan