Dagvatten- och skyfallsplan för kommunens tätorter

Ett förslag till dagvatten- och skyfallsplan för kommunens tätorter finns tillgängligt att granska och lämna synpunkter på under tiden 2022-03-03 – 2022-05-27.

Planens syfte

Syftet med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för dagvatten och skyfall är att sammanställa förutsättningar och risker samt föreslå riktlinjer och åtgärder för att på ett hållbart sätt hantera frågan om översvämning och dagvatten i Mörbylånga kommun.

Förutsättningarna för dagvatten- och skyfallshantering förändras när samhällen byggs ut och nederbörden ökar till följd av klimatförändringar. Normalt förekommande dagvatten bör ses som en resurs och användas för att skapa mervärden, för den biologiska mångfalden såväl som rekreation och för vattenbesparande åtgärder som bevattning.

Ökad frekvens av skyfall kan leda till skador på människor och samhällen och orsaka föroreningar i kustvattnet om inte förebyggande åtgärder vidtas. Det är inte möjligt att förutsäga när skyfall och efterföljande översvämning kommer drabba kommunens tätorter men det är möjligt att i förväg analysera var sårbara punkter och områden finns. I dagvatten- och skyfallsplanen föreslås åtgärder för att förekomma problem orsakade av höga flöden.

De övergripande målen med dagvatten- och skyfallsplanen är att säkerställa att Mörbylånga kommun långsiktigt utvecklas till en grön och hållbar kommun med klimatanpassade tätorter, att minska risken för materiella skador på infrastruktur och bebyggelse samt att minska läckage av näringsämnen, partiklar och tungmetaller i Kalmarsund.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Planförslaget har genomgått en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utreder och redovisar de miljökonsekvenser som ett genomförande av planförslaget kan antas medföra, enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL. Ett förslag till miljökonsekvensbeskrivning, daterad den 17 februari 2022, har upprättats och bifogas planförslaget.

Dagvatten- och skyfallsplanens genomförande bedöms totalt sett medföra stora positiva konsekvenser och de små negativa effekter som planen skulle kunna leda till bedöms kunna undvikas alternativt lindras genom den åtgärdsplan som ska tas fram för att mer specifikt utreda lämpliga platser samt utformning av dagvattenlösningarna.

Synpunkter eller funderingar?

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 27 maj 2022.

Synpunkter framförs skriftligen till:
Planavdelningen
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
Eller via e-post till: miljobygg@morbylanga.se
Ange diarienummer 2018-1268.

Vid frågor kontakta: Handläggare Ylva Hartman Magnusson
e-post: ylva.hartmanmagnusson@morbylanga.se
tel: 0485-478 46

Sidan uppdaterad 1 mars 2022 Kommentera sidan