Detaljplan för del av Brostorp 3:19, skifte 1

Ett förslag till detaljplan för del av fastighet Brostorp 3:19 skifte 1 finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2020-09-28 – 2020-10-26.

 

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att exploatera området för att möjliggöra byggande av permanentbostadshus i södra delen av Glömminge (Pingärdet). Detaljplanens intention är att tillskapa ett attraktivt bostadsområde i direkt anslutning till planlagt småhusområde i norr och bebyggelse längs Sandens väg i söder. De sandknutna naturvärdena ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt, samt ge fortsatt möjlighet till lek- och rekreation i området.

Planområdet är beläget i södra delen av Glömminge, "Pingärdet".
Området ligger i direkt anslutning till planlagt småhusområde i norr och i söder tar Strandskogen vid med bebyggelse längs Sandens väg. I väster finns Röhällavägen och i öster gränsar planområdet till länsväg 136.
Planområdet omfattar ca 9 hektar
Planförslaget är delvis förenligt med översiktsplanen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2010-09-17, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under samrådsstiden. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 26 oktober 2020.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget.

Om du inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Möte

Samrådsmöte kommer att hållas i Glömminge föreningshus den 19 oktober kl 18.00. Anmälan till mötet skall göras senast dagen innan till anders.andersson@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 24 september 2020 Kommentera sidan