Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser/Del av Björnhovda 31:1 m.fl. Färjestadens industriområde

Detaljplan för del av Björnhovda 31:1 m.fl. Färjestadens industriområde

 

Planskede

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2020-06-29 – 2020-08-31.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att bättre anpassa gällande plan till dagens behov för verksamheter, värdefull natur, dagvattenhantering och byggnadsvolymer, samt gators sträckning och utbredning. 

Planområdet är beläget i Färjestadens östra del, strax söder om Storgatan. Planområdet är avgränsat för att innefatta fägata i öster, delar av Industrigatan i söder och fastigheter i norr. Planområdet omfattar ca 12 hektar. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-06-18, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Sidan uppdaterad 24 september 2020 Kommentera sidan