Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser/Del av Björnhovda 31:1 m.fl. Färjestadens industriområde

Detaljplan för del av Björnhovda 31:1 m.fl. Färjestadens industriområde

Ett förslag till detaljplan för del av Björnhovda 31:1 m.fl. (Färjestadens industriområde) finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2021-01-11 – 2021-02-01.

 

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att bättre anpassa gällande plan till dagens behov för verksamheter, värdefull natur, dagvattenhantering och byggnadsvolymer, samt gators sträckning och utbredning. 

Planområdet är beläget i Färjestadens östra del, strax söder om Storgatan. Planområdet är avgränsat för att innefatta fägata i öster, delar av Industrigatan i söder och fastigheter i norr. Planområdet omfattar ca 12 hektar. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-06-18, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningstiden. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 1 februari 2021.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget.

Om du inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Sidan uppdaterad 7 januari 2021 Kommentera sidan