Detaljplan för Björnhovda 25:395 m fl, Safirvägen

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med bostäder vid Safirvägen och Smaragdvägen i Färjestadens tätort.

Området planläggs för ett kvarter med bostadsbebyggelse där befintliga bostadshus finns, för en lokalgata längs kvarterts nordöstra sida samt för en yta med naturmark längs gatan. Naturmarken möjliggör en gång- och cykelväg.

Planområdet omfattar drygt 1 hektar och är beläget vid Safirvägen och Smaragdvägen, drygt 1 kilometer från Färjestadens centrum.

Behovsbedömning

Enligt kommunens ställningstagande bedömns inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 23 november 2017.

Sidan uppdaterad 30 november 2017 Kommentera sidan