Björnhovda 3:15 m fl, Paradisvägen

Syfte

Syftet med planändringen är att skapa större och mer flexibla byggrätter, hitta ett långsiktigt hållbart läge för en ny vändplats på Paradisvägen samt se över otydliga och felaktigt utformade planbestämmelser.

Planområdet ligger strax norr om de centrala delarna av Färjestaden.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-24 vars beslut vann laga kraft 2015-09-29.

Handlingar

Plankarta

Plankarta, tillägg

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, tillägg

Samrådsredogörelse

Checklista miljöbedömning

Planskede

Detaljplanen har varit på granskning 2017-01-16 - 2017-01-30.

Sidan uppdaterad 10 juli 2017 Kommentera sidan