Ändring av detaljplan för Årsvik 4:31, Sandviks camping

Ett förslag till ändring av detaljplan för Årsvik 4:31, Sandviks camping finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2018-12-03 – 2018-12-31.

Planens syfte och läge

Syftet med aktuell planändring av gällande plan (M99) är att ändra gällande bestämmelse om att området inte får indelas i fler än en fastighet. Den tilltänkta stugbyn i söder kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp och avgränsas till en egen fastighet. Exploateringsgraden utökas så att förråd kan byggas vid campingstugorna.
Ändringen bedöms inte påverka tidigare syfte eller användning av marken negativt. I samband med planändringen kommer en del av detaljplanen att upphävas eftersom fastighetsindelningen rättats vilket påverkar detaljplanens utbredningsområde.

Området ligger på Ölands sydvästra del, mellan väg 931 och Kalmarsund. Området är beläget cirka 2,5 km norr om Degerhamn som är närmaste samhälle. Planområdet omfattar ca11,6 hektar.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, daterad 2018-11-22 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Synpunkter på planen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under samrådstiden. Du som fastighetsägare har skyldighet att underrätta dina hyresgäster och arrendatorer.

Sista dagen för att lämna synpunkter är den 31 december 2018. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och fastighetsbeteckning. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

E-posta dina synpunkter till oss på miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Sidan uppdaterad 29 november 2018 Kommentera sidan