Ändring av detaljplan för Årsvik 4:31, Sandviks camping

Planens syfte och läge

Syftet med aktuell planändring av gällande plan (M99) är att ändra gällande bestämmelse om att området inte får indelas i fler än en fastighet. Den tilltänkta stugbyn i söder kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp och avgränsas till en egen fastighet. Exploateringsgraden utökas så att förråd kan byggas vid campingstugorna.
Ändringen bedöms inte påverka tidigare syfte eller användning av marken negativt. I samband med planändringen kommer en del av detaljplanen att upphävas eftersom fastighetsindelningen rättats, en luftledning berörs vilket påverkar detaljplanens utbredningsområde.

Området ligger på Ölands sydvästra del, mellan väg 931 och Kalmarsund. Området är beläget cirka 2,5 km norr om Degerhamn som är närmaste samhälle. Planområdet omfattar ca11,6 hektar.

Behovsbedömning miljö

En checklista för miljöbedömning, daterad 2018-10-18 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 18 april  2019.

Sidan uppdaterad 26 april 2019 Kommentera sidan