Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner

Översiktsplan och detaljplaner

I planeringsarbetet ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra och genom samråd har medborgarna möjlighet att delta i planarbetet.

Kommunen ansvarar för att planera och utveckla samhället genom reglering av mark- och vattenanvändningen. Planläggning av mark- och vattenområden styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Planeringen sker i flera steg, genom översiktsplan, planprogram, detaljplan eller områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande vilket betyder att de förändringar som görs inom planområdena måste överensstämma med planerna.

  • Översiktsplanen är ett övergripande dokument som beskriver hur kommunen använder sina mark- och vattenområden. Den uttrycker även kommunens visioner och målsättningar. Översiktsplanen styr övrig fysisk planering, som till exempel detaljplaner.
  • Ett planprogram är ett översiktligt dokument som görs om detaljplanen saknar stöd i Översiktsplanen eller om ett större område ska planeras.
  • Detaljplanen reglerar i detalj hur marken inom ett specifikt område får användas, hur vägar och grönområden ska utformas och hur bebyggelsen ska gestaltas. Detaljplanen ligger till grund för bygglov.
  • Områdesbestämmelser är ett komplement till översiktsplanen och görs när ett mindre antal frågor behöver behandlas och det inte redan finns en gällande detaljplan. Områdes­bestämmelser reglerar grunddragen hur marken får användas, hur områden ska utformas och hur bebyggelsen ska gestaltas. Områdesbestämmelser garanterar inte byggrätt.
Sidan granskad 16 augusti 2019 Kommentera sidan