Taxestruktur VA-taxa

Den nya taxestrukturen gäller från och med 1 juli 2017.

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens skyldighet att ordna tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Enligt lagen ska kostnaderna för dagvatten fördelas mellan de abonnenter som är anslutna till kommunens anordningar för omhändertagande av dagvatten.

Anläggningsavgifter

  • Tomtyteavgift har tillkommit som en parameter vid anslutning av fastighet till den allmänna anläggningen.
  • Ett tillägg för anslutning av dagvatten till fastighet utan förbindelsepunkt.
  • Beräkningsgrunderna för då en fastighet inte har alla nyttigheter har anpassats till branschens praxis.
  • Anläggningsavgift för allmän platsmarkshållare har tillkommit.

Allmän platsmark är den mark som tillhör alla, såsom torg, gator och parker.

Brukningsavgifter

Vi delar in våra tjänster i tre kategorier, så kallade nyttigheter; dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Vi har satt våra avgifter så rättvist vi kan, enligt nyttoprincipen. Det betyder att du betalar för den nytta du har av vårt arbete, våra anläggningar och för det vatten du använder. Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata fördelas så att intäkterna stämmer överens med kostnaderna.

Med dagvatten menas exempelvis regnvatten och vatten från snösmältning.

För att de fasta avgifterna ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare har avgifterna delats upp i en fast avgift och en lägenhetsavgift.

Lägenhetsavgiften är ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till vatten och avlopp. En enfamiljsvilla betalar 1 lägenhetsavgift. För ett hyreshus med till exemepel 6 lägenheter betalar man 6 lägenhetsavgifter. För andra fastigheter, till exempel kontorslokaler, restauranger, mindre verkstäder och butiker, beräknas varje påbörjad 150 kvadratmeters lokalyta som 1 lägenhet. Om den totala ytan är 500 kvadratmeter blir antalet lägenheter 3,3 som avrundas uppåt till 4 lägenheter.

Sidan granskad 21 januari 2022 Kommentera sidan