Taxestruktur VA-taxa

Från den 1 juli 2017 gäller en ny taxestruktur för vatten och avlopp. Huvudsaklig förändring är att dagvattenavgiften har tillkommit som en ny kategori i den förändrade taxestrukturen. Det innebär att de kunder som har tjänsten dagvatten kommer att få höjda avgifter och de kunder som enbart har vatten och spillvatten kommer att få sänkta avgifter.

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens skyldighet att ordna tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Enligt lagen ska kostnaderna för dagvatten fördelas mellan de abonnenter som är anslutna till kommunens anordningar för omhändertagande av dagvatten. För att nå detta har anläggningsavgifterna kompletterats med avgifter för allmän platsmark och brukningsavgifterna kompletterats med avgifter för dagvatten.

Under 2016 har kommunen noga förberett den nya fördelningen genom att vi har

  • indentifierat inom vilka geografiska områden dagvattentaxan gäller
  • gjort en fördelning av taxan för fastigheter respektive gatumark
  • identifierat driftkostnaderna för dagvattenhanteringen
  • identifierat investeringsutgifter
  • identifierat och kombinerat typkoder (fastighetstyper) och avrinningskoefficienter (olika beroende på ytskiktet, till exempel gräs, asfalt eller hustak)

Anläggningsavgifter

Generellt har anläggningsavgifterna höjts med 10 procent inför 2017. Dessutom har dagens tre avgiftsparametrar kompletterats med en fjärde parameter, tomtyteavgift. Tomtyteavgift är en kostnadsparameter som fördelar mellan områden med större och mindre tomter, vilket oftast korrelererar med antalet meter ledning per fastighet i ett område. Därutöver har följande ändringar gjorts av anläggningsavgiften.

  • Tomtyteavgift har tillkommit som en parameter vid anslutning av fastighet till den allmänna anläggningen.
  • Ett tillägg för anslutning av dagvatten till fastighet utan förbindelsepunkt.
  • Beräkningsgrunderna för då en fastighet inte har alla nyttigheter har anpassats till branschens praxis.
  • Anläggningsavgift för allmän platsmarkshållare har tillkommit.

Allmän platsmark är den mark som tillhör alla, såsom torg, gator och parker.

Brukningsavgifter

Vi delar in våra tjänster i tre kategorier, så kallade nyttigheter; dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Vi har satt våra avgifter så rättvist vi kan, enligt nyttoprincipen. Det betyder att du betalar för den nytta du har av vårt arbete, våra anläggningar och för det vatten du använder. Vatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata fördelas så att intäkterna stämmer överens med kostnaderna.

Med dagvatten menas exempelvis regnvatten och vatten från snösmältning.

För att de fasta avgifterna ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare har avgifterna delats upp i en fast avgift och en lägenhetsavgift.

Lägenhetsavgiften är ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till vatten och avlopp. En enfamiljsvilla betalar 1 lägenhetsavgift. För ett hyreshus med till exemepel 6 lägenheter betalar man 6 lägenhetsavgifter. För andra fastigheter, till exempel kontorslokaler, restauranger, mindre verkstäder och butiker, beräknas varje påbörjad 150 kvadratmeters lokalyta som 1 lägenhet. Om den totala ytan är 500 kvadratmeter blir antalet lägenheter 3,3 som avrundas uppåt till 4 lägenheter.

Sidan granskad 16 augusti 2019 Kommentera sidan