Nedskräpning

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus. I 15 kap 30 § miljöbalken framgår att ”ingen får skräpa ned utomhus eller på en plats som allmänheten har insyn till”.

Det är den som skräpat ned som är ansvarig och denne bör snarast frakta bort sitt avfall. Om nedskräpning har skett i naturen bör man i första hand vända sig till fastighetsägaren. Om fastighetsägaren inte åtgärdar problemet så kan man vända sig till miljöverksamheten på kommunen, som är tillsynsmyndighet. Kontakta kommunens servicecenter på telefonnummer 0485-470 00 för mer information.

Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Föreläggandet kan förenas med vite.

Nedskräpning är straffbart enligt miljöbalkens bestämmelser. Om det finns misstanke om brott har kommunen skyldighet att anmäla överträdelsen till åklagarmyndighet.

Nedskräpning på återvinningsstation

Nedskräpning på återvinningsstationerna i kommunen ska anmälas till Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefonnummer 0200-880 311.

Sidan uppdaterad 3 september 2019 Kommentera sidan