Förorenade områden

Förorenade områden är mark- och vattenområden, grundvatten, sediment samt byggnader och anläggningar där halterna av föroreningar påtagligt överskrider de naturliga halterna och riskerar att skapa olägenhet för, eller skada på hälsa eller miljö.

Förorenade områden kan ha uppstått genom att till exempel industriverksamheter och andra miljöfarliga aktiviteter lämnat efter sig föroreningar. Föroreningarna kan vara gamla och ha orsakats av nedlagda verksamheter.

I samband med nybyggnation, rivning eller grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker en förorening. Den som upptäcker eller orsakar en förorening är skyldig att kontakta tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden eller länsstyrelsen). Om det är en förorening som riskerar att sprida sig ska även räddningstjänsten kontaktas.

Upplysningsskyldighet och anmälan

Tecken på förorening

Främmande lukt – finns förorening med eldningsolja eller diesel kan det ofta kännas på lukten vid höga halter.

Avvikande färg – oljeföroreningar kan t.ex. mörkfärga marken. Rester av eldning kan ibland ses som svarta inlagringar i marken.

Främmande föremål – olika främmande föremål kan vara tecken på att marken fyllts ut med sopor eller annat avfall.

Om en förorening behöver saneras (avhjälpande av miljöskada) ska en anmälan lämnas till miljö- och byggnadsnämnden (eller länsstyrelsen om de är tillsynsmyndighet). Anmälan ska lämnas i god tid, normalt 6 veckor, innan arbetet påbörjas och vara skriftlig.

Olika typer av schaktmassor kan vara förorenade. För att använda schaktmassor i anläggningsarbeten krävs oftast en anmälan till miljöverksamheten. Ta en tidig kontakt med miljöverksamheten och fråga vad som gäller.

Ansvar

Regler kring förorenade områden finns i miljöbalkens 10:e kapitel och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ansvaret för att ta hand om föroreningsskador har i första hand den/de som förorenat. Finns inte någon ansvarig kvar kan fastighetsägaren eller den som utför åtgärder i ett förorenat område bli ansvarig. Om du köper en fastighet är det därför viktigt att ta reda på om någon tidigare verksamhet kan ha förorenat marken. Naturvårdsverket har tagit fram en metod för inventering av förorenade områden, MIFO, som kan vara lämplig att använda för fastigheter där föroreningar misstänks.

Sidan uppdaterad 8 november 2016 Kommentera sidan