Radon

Radon är en lukt- och färglös gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Radonen kommer in i våra hus genom sprickor och andra otätheter. En annan källa till radon är blåbetong. Det kan även finnas förhöjda halter radon i bergborrade brunnar.

I Mörbylånga kommun finns risk för höga halter av radon framför allt på västra sidan, längs landborgskanten.

Gör en radonmätning

Radonhalterna kan variera kraftigt både under dygnet och med årstiden. Därför rekommenderas att mätningen genomförs i två till tre månader under mätperioden oktober till april.

Skulle du behöva en radonmätning snabbt för att få ett ungefärligt värde – om du exempelvis ska köpa hus – finns det snabbare metoder. De har mättider på mellan två dygn och en vecka. En mätning under en kortare period är dock bara rådgivande.

Kontaktuppgifter till ackrediterade laboratorier som utför radonmätningar finns på Swedacs webbplats. Vänd dig direkt till företagen för vidare upplysning om mätning samt beställning av mätdosor.

Riktvärden

Har du radonhalter över 200 Bq/m3 i ditt hus behöver du ta reda på var det kommer ifrån för att göra rätt åtgärder. På Radonföreningens webbplats kan du söka efter konsulter och entreprenörer som genomgått radonutbildning. De kan svara på tekniska frågor gällande radon samt anlitas för att genomföra åtgärder för att minska halten radon i bostäder.

Det finns ett riktvärde på 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3) för radon i inomhusluft. Riktvärdet gäller för bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler. Socialstyrelsen har också ett riktvärde för radon i dricksvatten på 1000 Bq/l vatten. Riktvärdet gäller för mindre anläggningar, till exempel enskilda brunnar.

Radonbidraget

Från och med den 1 juli 2018 återinförs radonbidraget! Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kronor. Ansökan görs hos länsstyrelsen. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen.

Sidan uppdaterad 26 januari 2017 Kommentera sidan