Hälsoskydd

Arbetet med hälsoskydd innebär att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö.

Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. 

Den viktigaste lagstiftningen för hälsoskyddet är miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.

Hälsoskydd omfattar bland annat tillsyn av hygienlokaler, exempelvis fotvård, solarier, tillsyn av undervisningslokaler, inomhusmiljö i bostäder, radonfrågor, bullerfrågor och badvattenkvalitet.

Kommunens miljöverksamhet gör inspektioner, ger information till företag och allmänhet samt handlägger klagomål.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Här kan ni hitta Mörbylånga kommuns policy för lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Sidan granskad 3 september 2019 Kommentera sidan