Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Energi, klimat och miljövård/Fjärrvärme/Avyttring av Fjärrvärmerörelse

Avyttring av Fjärrvärmerörelse

Mörbylånga kommun har för avsikt att under våren/försommaren sälja kommunens fjärrvärmeverksamhet. På den här sidan kan du läsa om avyttringen. Längst ner finner du vanliga Frågor&Svar för dig som vill veta mer.

Fjärrvärme Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun har för avsikt att under våren/försommaren sälja kommunens fjärrvärmeverksamhet till Solör Bioenergy Group.Under 2021 fick förvaltningen i uppdrag att utreda en försäljning av kommunens fjärrvärmeverksamhet. Mörbylånga kommun har genomfört en försäljningsprocess och har en köpare.Viktiga urvalskriterier när man vill hitta en köpare var den långsiktiga kundnyttan och hållbarhetsfrågorna. Ett av skälen till försäljningen är att kommunen vill att fjärrvärmeverksamheten ska växa och utvecklas för invånare och företag och försäljningen kan göra att en annan aktör kan genomföra detta.

När fullmäktigebeslutet vinner laga kraft sker försäljningen. För fjärrvärmekunderna i kommunen kommer inte någon större skillnad märkas.

Om Solör Bioenergi Holding AB

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Solör finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier.

I närområdet är Solör leverantör av Fjärrvärme i Mönsterås, Fliseryd, Åseda, Blomstermåla, Tingsryd och på flera andra orter landet. Verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar.

Bakgrund till beslutet

Köpeskillingen

Köpeskillingen uppgår till 90 miljoner kronor för fjärrvärmeverksamheten. Alternativet till en försäljning hade varit att kommunen i stället måste tillskjuta betydande belopp de kommande tio åren för att klara investeringar och täcka underskott. Genom en försäljning undviker kommunen det och frigör nu kapital för andra satsningar.

Erfaren köpare

Solör har en omfattande erfarenhet av produktion av fjärrvärme och ånga och har möjlighet och ambition att utveckla kundunderlaget inom fjärrvärmen. Idag finns bolaget på 271 platser i framför allt Sverige och Norge. De bedöms kunna bidra med en bred kompetens att driva fjärrvärmeverksamhet.

Satsningar på hållbarhet

Solör och Mörbylånga kommun kommer ha betydande gemensamma intressen bland annat inom den förnybara energiomställningen genom till exempel biobränslebaserad uppvärmning, expansion av fjärrvärmenätet för att leverera grön energi till fler invånare samt som stöd för befolkningsutvecklingen genom att säkerställa Mörbylånga kommun som en attraktiv region att bo och verka i.

Långsiktigt stabila värmepriser

Fjärrvärmepriserna kommer att vara realt oförändrade under en lång tid framöver. Solörs breda industriella kompetens kan leverera betydande besparingar jämfört med dagens kostnadsnivåer genom ett ökat operationellt fokus samt reducerade stabskostnader med stödtjänster från Solörs organisation.

Fortsatt satsning på biobränslen

Solör använder idag företrädesvis skogsbränslen och returträflis i sina anläggningar, vilket innebär en fortsatt satsning på biobränslen i Mörbylånga. Solör arbetar aktivt med hållbarhets- och miljöfrågor samt stödjer FN:s Globala Mål. Solörs fjärrvärmeverksamheter ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling inom miljöområdet, och deras målsättning är att ha en fossilfri produktion under normala driftförhållanden till år 2025 genom att investera bort fossilbränslen och öka effektiviteten i befintliga produktionsenheter. Idag är cirka 99 % av Solörs bränslemix i svenska anläggningar baserad på biobränsle och restvärme från industrin. Solör har även etablerat ett ramverk för grön finansiering (engelska: Green Finance Framework) för att finansiera gröna projekt inom förnybar energiproduktion.

Långsiktig ägare

Solör har en ägarstruktur bestående av bland annat de svenska AP-fonderna, vilket borgar för ett långsiktigt ägande.

Förslag till beslut

Utifrån kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella mål är huvudfrågan för kommunen nu att besluta enligt ett av följande alternativ:

1. Avyttra fjärrvärmeverksamheten till Solör. Konsekvensen av detta blir att vi inte behöver göra fortsatta investeringar i fjärrvärmeverksamheten, vilket blir till förmån för kärnverksamheterna inom kommunen.
2. Behålla sitt innehav i fjärrvärmeverksamheten. Konsekvensen av detta innebär minskade investeringar i andra delar av kommunen och ökade driftskostnader för att kunna bygga upp en sälj- och utvecklingsorganisation.

Som underlag för sitt beslut har kommunstyrelsen bland annat vägt in följande:

Skillnader och likheter mellan de två alternativen

Alternativen har likheter inom områdena:

• Hållbarhet - framstående hos båda
• Värmepriser - realt oförändrade priser
• Likartad bränslemix

Det finns även likheter i långsiktigt ägande, förutom en ekonomisk skillnad där kommunen kommer behöva revidera budget för att nå kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer om en god ekonomisk hållning.

Alternativet att inte sälja kräver en investering på cirka 25 miljoner i Färjestaden inom de närmaste åren samt uppbyggnad av en sälj- och utvecklingsorganisation för att planera för utbyggnad av verksamheten samt anskaffning av fler kunder. De önskade investeringarna skulle tränga ut investeringar i VA- verksamheten och investeringar inom kärnverksamheterna inom kommunen. Handlingsplanen för fjärrvärmeverksamheten skulle behöva fortsätta för att verksamheten ska bli en taxefinansierad verksamhet fullt ut.

Andra skillnader mellan alternativen är att Solör kan bidra med bred kompetens och högre volymtillväxt. Det finns olika antaganden i intäktsnivåer som följd av olika antaganden för volymtillväxten.

Bakgrund till beslut att påbörja avyttringsprocess

Kultur- och tillväxtnämnden beslutade under 2021 att upprätta en handlingsplan för att fjärrvärmeverksamheten skulle bli fullt ut taxefinanseriad. Som ett led i detta togs en värdering av verksamheten fram och förvaltningen fick i uppdrag att undersöka om det fanns ett intresse att köpa verksamheten.

Bakgrunden till beslutet om att påbörja en avyttringsprocess är att kommunen står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Mörbylånga kommun har de senaste åren arbetat för att säkra den långsiktiga ekonomin. Det så kallade gapet mellan intäkter och kostnader förväntas öka och kommun behöver därför hitta andra lösningar, utöver lån, för att möta framtida investeringsbehov.

Kommunens vision

Mörbylånga kommun ska vara en plats för att skapa växtkraft och livskvalité. Kommunen ska vara en bra plats att bo på, utbilda sig och besöka. En plats som är präglad av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. En försäljning av fjärrvärmerörelsen möjliggör investeringar i välfärden och ett fortsatt arbete för att stärka kommunens ekonomi långsiktigt.

Vanliga frågor och svar

Under försäljningsprocessen har vi svarat på de vanligaste frågorna som kommit från politiker och kommuninvånare.

Kommer det bli dyrare för mig som fjärrvärmekund?

Historiskt har stora prishöjningar varit möjliga men med dagens möjligheter till alternativa uppvärmningslösningar minskar denna risk betydligt.
Möjligheten till en större höjning av fjärrvärmepriserna, oavsett ägare, bedöms därför vara begränsade då höjda priser skulle medföra både kundtapp och minskade volymer.

Hur stor är risken att en ny aktör chockhöjer taxorna på värme?

I Mörbylångas fall bedöms den som relativt liten då prisnivån bedöms vara marknadsmässig. I dag finns det olika värmepumpar som tydliga alternativ till fjärrvärme. Då finns det inget stort utrymme att höja taxorna utan att man riskerar att tappa kunder.

Hur säkerställer kommunen att beslutet kommer bli väl grundat?

Målsättningen med hela försäljningsprocessen är en tydlig bild av vad en eventuell försäljning skulle innebära, för att kunna ta ett väl underbyggt beslut på kommunfullmäktige i april 2023.
Hittills har alla politiska partier fått information om fjärrvärmeverksamheten, branschen, dess fördelar, möjligheter, utmaningar och komplexitet.

Vi vet hur verksamhetens ekonomi och möjligheter sett ut historiskt, hur den ser ut idag och hur prognoserna ser ut framåt. Det är den bilden som i april ska ställas mot ett skarpt bud innehållande både en summa pengar, hållbarhetsarbetet, synen på kunderna och relationen till kommunen.

Hur många potentiella köpare fanns det och varför valdes Solör?

Det finns tre stora aktörer på den svenska fjärrvärmemarknaden. Alla tre samt ytterligare ett bolag valde att lämna bud inledningsvis. Samtliga bolag uppfyllde kriterierna med hållbarhet och ett fortsatt nära samarbete med kommunen. Det bolag som lämnade högst anbud fick gå vidare i försäljningsprocessen.

Kommer kommunen att tappa inflytandet över fjärrvärmen vid en ev. försäljning?

Formellt sett ja men i och med att det köpande bolaget och kommunen verkar inom samma geografiska område kommer ett fortsatt nära samarbete att ske.

Vad händer om det inte blir någon försäljning?

När politikerna ska fatta beslut om att sälja eller inte sälja kommer det att vara tydligt vad de två alternativen innebär. Det krävs ett aktivt beslut för att fortsatt vara ägare med de åtaganden som det medför. Det krävs också ett aktivt beslut om man beslutar sig för att sälja. Under processen ska dessa båda alternativ tydliggöras så att politiken förstår vilka prioriteringar man måste göra i de två alternativen.

Hur kan fjärrvärmen fortsätta att investera om inte genom en taxehöjning?

Det är en eventuell köpares uppgift att driva sin verksamhet effektivt. Mörbylånga kommun växer och ambitionen är att även fjärrvärmen ska växa.

Fjärrvärme har flera fördelar jämfört med alternativa uppvärmningsformer och så länge fjärrvärmen kan lämna ett konkurrenskraftigt erbjudande kommer fjärrvärmen att kunna växa. Baserat på affärsmässiga grunder (vilket gäller såväl för kommunen som annan extern ägare), kommer en eventuell köpare att se positivt på tillväxtmöjligheterna i kommunen och ha en vilja att investera i nät och produktion.

Hur kan miljöarbetet i kommunen fortsätta med en extern aktör?

Kommunen kommer inte överväga en försäljning till en aktör som inte har en hög ambition när det gäller hållbarhetsarbetet Det kan man göra genom att ställa krav på att en möjlig köpare arbetar miljösmart. De aktörer som är intresserade av fjärrvärmerörelsen också har höga miljöambitioner.

Solör arbetar aktivt med hållbarhets- och miljöfrågor samt stödjer FN:s Globala Mål. Solörs fjärrvärmeverksamheter ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling inom miljöområdet, och vår målsättning är att ha en fossilfri produktion under normala driftförhållanden till år 2025 genom att investera bort fossilbränslen och öka effektiviteten i befintliga produktionsenheter. Idag är cirka 99 % av Solörs bränslemix i svenska anläggningar baserad på biobränsle och restvärme från industrin. Solör har även etablerat ett ramverk för grön finansiering (engelska: Green Finance Framework) för att finansiera gröna projekt inom förnybar energiproduktion.

Vad för fördelar kan andra aktörer se med Mörbylångas fjärrvärmerörelse?

Mörbylånga är en tillväxtkommun och eventuella köpare kan se flera utvecklingsmöjligheter. Fjärrvärme är en stabil verksamhet med god miljöprofil och som sådan mycket attraktiv bland intressenter. En köpare med liknande verksamheter kan även tillgodogöra sig samordningsvinster.
Kan kommunen komma att köpa tillbaka fjärrvärmerörelsen i framtiden?
Osannolikt scenario, men skulle det ske kommer man utgå ifrån den nulägessituationen vid den uppkomna tidpunkten och väga för och nackdelar att eventuellt göra ett återköp.

Hur stor del av kommunens invånare är beroende av fjärrvärmen?

Antalet fjärrvärmekunder är aldrig statiskt men i dagens läge ser det ut enligt följande:

Totalt antal anslutningar idag är 289. Antalet kunder 240 st
Antal anslutningar för ett bostadshus (villor, radhus och lgh) är 204 st.
Antal anslutningar för flerbostadshus är 48 st. Antalet anslutningar för lokaler 37 st.

Hur ser efterfrågan ut på fjärrvärme på kort och lång sikt med tanke på konkurrens från t.ex. värmepumpar?

Det som framför allt skiljer sig mellan fjärrvärme och värmepump är att investeringskostnaden är högre på värmepumpar men energipriset kan bli lägre med beroende på elpriset.

Med hänsyn till skulder, vad blir kvar av nettot?

Solör köper verksamheten och fastigheterna för 90 miljoner kronor. Tillgångarna är bokförda till 66 miljoner kronor och skulderna uppgår till 135 miljoner kronor. De ansamlade förlusterna av verksamheten uppgår därmed till 69 miljoner kronor. För det senaste räkenskapsåret 2022 gjorde verksamheten en förlust med 1,9 miljoner.

När fjärrvärmeverksamheten säljs kommer köparen erlägga en köpeskilling. Hur köpeskillingen används av kommunen blir en avvägning mellan olika angelägna behov. Köpeskillingen kan exempelvis användas till att lösa skulder som kommunen har i och med de tidigare investeringar som gjorts i verksamheten.

Om vi behåller värmerörelsen kan vi då klara miljömålen, har vi kapital att utveckla verksamheten?

Fjärrvärme verksamheten är idag en verksamhet som går med underskott vilket försvårar möjligheterna att med egen kraft utveckla verksamheten.

Att fjärrvärmeverksamheten kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ för den kraftiga tillväxt vi ser framför oss i Mörbylånga kommun när det gäller nya bostäder och verksamheter är en av de viktiga delarna i kommunens möjligheter att klara vår målsättning om klimatneutralitet, för detta krävs ekonomiska muskler.

Hur påverkar en försäljning av fjärrvärmeverksamheten VA-taxan?

Det finns inget direkt samband.

Vad ingår i fjärrvärmeverksamheten? Vad är det vi säljer?

Vi säljer alla anläggningstillgångar, kunder och avtal som tillhör fjärrvärmeverksamheten. Där ingår även t.ex. nätverket och alla produktionsanläggningar, pannor, fastigheterna där produktionsanläggningarna finns etc.

Hur säkerställer man långsiktigheten hos en ny ägare?

Kommunen har valt en långsiktig köpare. Det krav som ställdes i samband med anbudsförfarandet innefattade krav på långsiktighet hos den nya ägaren.

Hur kan vi med en ny ägare undvika att det grävs i gator och mark flera gånger då infrastruktur för VA, värme, fiber mm ska ner i marken?

Det som allt annat behöver synkroniseras, precis som tidigare.

Vad händer om vi inte själva har kontroll på fjärrvärmenätet ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv?

Det finns inte något krav på kommuner att äga och driva fjärrvärme – vare sig produktionsanläggningar eller fjärrvärmenät. I många kommuner ägs fjärrvärme av privata aktörer (svenskägda såväl som utlandsägda).

Säkerhetspolitik är något för staten att hantera och är ingen kommunal fråga.

Vad händer om en eventuell köpare går i konkurs?

Solör är en självständig juridisk person, varför en konkursförvaltare hanterar en eventuell konkurs. I den meningen så påverkas således inte kunderna/fastighetsägarna direkt av en eventuell konkurs.

Hur kan långsiktigheten säkerställas?

Solörs vision är att vara en ledande leverantör av förnybar energi där verksamheten ska ge ett betydande positivt bidrag för miljön, kunder, samarbetspartners, medarbetare och ägare. Solör strävar efter fossilfri energiproduktion med ambitionen att vara klimatneutralt med stort fokus på miljöarbete och har även etablerat ett ramverk för grön finansiering.

Verksamheten passar väl in i vår vision och strategi och vi anser att Mörbylånga har en väldigt spännande utvecklingspotential. Solör är specialiserade på denna typ av mindre och mellanstora biobränslebaserade anläggningar och Mörbylånga ligger helt i linje med den typ av verksamhet som Solör vill driva och utveckla.

Om vi hade behållit fjärrvärmen i kommunalt ägo, hade taxorna höjts då?

Det går inte att garantera vare sig om det är i kommunal ägo eller annan ägo. Det troliga är att om fjärrvärmen hade varit kvar i kommunalt ägarskap hade taxorna höjts.

a) Om det inte blir en försäljning oavsett orsak, vad förväntas kostnaden bli för projektet? b) Vid en försäljning, när kan den vinsten förväntas kunna användas ut till verksamheterna?
c) Juristkostnader uppskattas till ca 1 miljoner kronor.
d) Vinsten kommer användas för att amortera på kommunens skulder och därmed minskar räntekostnaderna.

Innebär en försäljning enbart en förstärkning av kommunens ekonomi? Finns det andra fördelar?

Förutom en förstärkning av ekonomin, så skulle kommunen kunna få stöd i det viktiga arbetet med övriga prioriterade hållbarhetsfrågor, till exempel i genomförandet av klimat- och energiplanen.

Hur skulle det bli för berörd personal vid försäljning?

Den personal som idag arbetar inom fjärrvärmeverksamheten kommer gå över till VA-verksamheten. De arbetar redan idag i en kombinerad tjänst.

Är fjärrvärmen skattefinansierad verksamhet?

Nej, den ska finansieras av fjärrvärmetaxor, men eftersom verksamheten har visat negativa resultat i flera år, så har den subventionerats av skattekollektivet i kommunen, vilket i sin tur minskar möjligheten att satsa på övriga verksamheter i kommunen.

Sidan uppdaterad 5 april 2023 Kommentera sidan