Anpassning till ett förändrat klimat

När klimatet förändras måste samhället hänga med. Mörbylånga kommun måste anpassas till högre temperaturer, mer nederbörd och ändrade nederbördsmönster, minskad grundvattenbildning och höjda havsnivåer.

Mörbylånga är en del av Öland, en ö som omringas av Kalmarsund och Östersjön. Delar av kommunen framför allt på den västra kustsidan består av lågt liggande områden som i framtiden kommer påverkas av att havet stiger. Rådande forskning anger att havet utanför Öland förväntas stiga med en meter till år 2100. Det betyder att den normala vattennivån kommer att ligga en meter högre än idag vid detta sekels slut. När det blåster mot land från havet kan havet höjas ytterligare en och en halv meter, sådana vattenstånd har uppmätts förut i vår närhet. Det betyder att vi behöver planera för att skydda de områden som ligger mindre än två och en halv meter över dagens medelvattennivå.  

Kommunens två största orter, Mörbylånga och Färjestaden har båda stora ytor som ligger lågt. För att utveckla kommunen och kunna använda dessa områden planerar kommunen redan idag för att bygga vallar längs med vissa kuststräckor för att skydda bebyggelse och verksamhet mot stigande hav. Vallarna ska utformas så att de, utöver sin skyddande effekt, blir ett trevligt inslag i boendemiljön.

I framtiden väntas förändrade mönster för nederbörd. Det väntas bli mer regn totalt sett och mindre snö eftersom det blir varmare. Regnet väntas komma häftigare och mer koncentrerat, mer på vintern och mindre på sommaren. När det regnar häftigt blir avrinningen större än om det regnar lite i taget och det leder till att grundvattenbildningen minskar. Vattnet rinner ut i havet istället för ner i marken till grundvattnet. Framtiden kommer alltså att ge oss längre perioder utan regn. Torrperioder, med låg grundvattenbildning, blir vanligare.

Varmare temperaturer gör också att växtsäsongen förlängs. Under växtsäsongen tar växterna upp i stort sett all den nederbörd som faller och då bildats inget eller väldigt lite grundvatten. Mörbylånga kommun därför måste jobba mer med att säkra dricksvattenförsörjningen och med att hantera värmeböljors effekter. Det är extra viktigt i miljöer där känsliga grupper vistas, tex äldre människor och sjuka, och i barns lekmiljöer.

Sidan uppdaterad 9 september 2016 Kommentera sidan