Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Driftinformation/Skördare i området Hållbar Plats i Färjestaden

Skördare i området Hållbar Plats i Färjestaden

Om du rör dig i området (Södra Sandåsgatan/Järnvägsgatan) bör du vara försiktig och hålla avstånd från maskinen. Skördaren ska gallra delar av trädbeståndet för att göra det luftigare. Det kommer att ge de kvarvarande träden bättre förutsättningar och göra platsen mer tillgänglig. En yta avverkas där det kommer att anläggas en damm. Dammen ska ta hand om vatten vid höga flöden och fungera som en bra miljö för grodor och salamandrar som finns i området.

Det nedtagna materialet kommer sen skotas ut från trädbeståndet och läggas på en yta i närheten i väntan på att det ska flisas och forslas bort. Det är ännu inte klart när det arbetet kommer igång men det kommer att medföra en förhöjd ljudnivå under arbetets gång. Tack för att du har överseende!

Om projekt för området Hållbar Plats

Klicka här för att se en förstoring av plankartan för området Hållbar Plats.

Hållbar Plats sköts med fokus på biologisk mångfald. Här finns de hotade arterna större vattensalamander och långbensgroda som är fridlysta vilket innebär att man inte får fånga, döda eller störa dem. Man får inte heller samla in ägg eller förstöra deras livsmiljöer. Det är dessa arter som har gett namn till områdets gator.

De gröna områdena på plankartan visar naturmarken där dammar får anläggas, de gula områdena visar var bostäder får byggas och det röda området markerar området för förskolan. Norra delen av planområdet gränsar mot Järnvägsgatan. I detaljplanen för området skyddas sammanhängande
naturmark där dammar kan anläggas för att arterna ska trivas. Området finns med i Mörbylånga kommuns grönstrukturplan för Färjestaden där riktlinjer har satts upp för skötseln. Skötseln ska fokusera på biologisk mångfald och några av riktlinjerna är att dammar ska utformas för att gynna lekande groddjur och att det ska finnas en artrik och vild karaktär i området.

Frågor

Kontakta gatormark@morbylanga.se eller ring 0485-470 00.

Sidan uppdaterad 10 november 2021 Kommentera sidan