Marklov

Marklov kan behövas inom detaljplanerade områden om du vill ändra på marknivån eller fälla träd på din fastighet.

Ändring av marknivå

Du behöver marklov om du vill höja eller sänka marknivån med mer än +/- 0,5 meter på tomter eller allmänna platser. Du kan även behöva marklov för mindre ändringar av marknivån än så, om det uttryckligen står angivet i plankartan.

När behöver du inte marklov?

Om detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge (s.k. plushöjd) behöver du inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivå som står i detaljplanen.
Du behöver inte heller marklov för att schakta och fylla ut i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov, eftersom eventuella förändringar av marknivån prövas i bygglovet. 

Bra att tänka på:

Slänter bör avlutas några meter in på egen fastighet för att göra plats för dikesanvisning som leder bort vatten. Ytvatten får ej ledas in till granntomt.

Ansökan om marklov för ändring av marknivån ska innehålla:

• Ansökan om marklov, via blankett.
• Situationsplan, skala 1:500
• Markplaneringsritning med utsatta höjder före och efter, skala 1:400
• Marksektionsritning som visar sektioner (tvärsnitt) före och efter, skala 1:100

Trädfällning

Marklov för trädfällning behövs om det uttryckligen står angivet i plankartan.

Ansökan om marklov för trädfällning ska innehålla:

• Ansökan om marklov, via blankett. 
• Beskrivning om varför träden behöver fällas.
• Situationsplan, skala 1:500. De träd som önskas fälla ska markeras. Markera även träden på plats innan besiktning.

Sidan uppdaterad 20 september 2022 Kommentera sidan