Bygglovavgifter inklusive bygganmälan

Kommunen tar ut en avgift för bygglovansökan och bygganmälan. Här ges exempel på olika avgifter.

Kommunen tar ut en avgift för bygglov och bygganmälan, förhandsbesked samt övriga anmälningsärenden. Taxan är utarbetad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den baseras på ett grundbelopp som sedan multipliceras med olika ”faktorer”. Grundbeloppet är idag 44,80 kr.  Faktorer som sedan multipliceras med denna summa är till exempel storlek på byggnationen och fastighetens lokalisering.

Exempel på bygglov- och anmälningsavgifter 2017

Här nedan redovisar vi några exempel på kostnader för olika åtgärder. Kostnader för expediering, kommunicering mm kan tillkomma.

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
Avgift      

Tillägg vid
liten
avvikelse

Summa   

50 - 129 m² (bruttoarea) 15 971 kr 3 048 kr 19 019 kr
130 - 199 m² (bruttoarea) 20 630 kr 3 473 kr 24 103 kr
200 - 299 m² (bruttoarea) 25 290 kr 3 898 kr 29 188 kr
300 - 499 m² (bruttoarea) 34 608 kr 4 749 kr 39 357 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
0 - 49 m² (bruttoarea) 4 682 kr 2 073 kr 6 755 kr
50 > m² (bruttoarea) 7 728 kr 2 374 kr 10 102 kr
Attefallsåtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med 15 m² BTA

4 032 kr
 
4 032 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med ett uterum på 15 m² 

2 016 kr
 
2 016 kr
Komplementbyggnad på 25 m² BYA 2 016 kr   2 016 kr
Komplementbostadshus på 25 m² BYA 6 272 kr   6 272 kr
Inredning av ytterligare en bostad 6 272 kr   6 272 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
16 - 49 m² (bruttoarea) 7 728 kr   7 728 kr
50 - 129 m² (bruttoarea) 14 090 kr   14 090 kr
130 - 199 m² (bruttoarea)  18 122 kr   18 122 kr
Övriga åtgärder, avgift för bygglov
inkl. startbesked:
     
Mur/plank 6 138 kr 1 949 kr 8 087 kr
Fasadändring mindre (t ex nytt fönster) 3 898 kr   3 898 kr
Fasadändring större (flera fasader ändras) 5 779 kr   5 779 kr
Inglasning av befintligt uterum 4 896 kr   4 896 kr
Marklov, såväl schakt och
fyllning samt trädfällning

3 114 kr

222 kr

3 335 kr
Övriga åtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Installation eller väsentlig ändring
av eldstad eller rökkanal

1 120 kr
 
1 120 kr
Övriga åtgärder:      
Förhandsbesked 3 225 kr   3 225 kr
Strandskyddsdispens 8 960 kr   8 960 kr

Vi återbetalar bygglovsavgiften om du väljer att bygga ett Nollenergihus, Passivhus eller Minienergihus

bild: Torsten Kellander

Mörbylånga kommunen välkomnar energieffektiv byggnation och erbjuder att återbetala bygglovsavgiften, vid uppvisande av ett godkänt avsett certifikat och ett godkänt slutbesked på bygglovet.

Kommunen har målsättningen att vara Fossilbränslefri kommun 2025.

Kriterier för lågenergihus

Om passivhus

Sidan uppdaterad 7 april 2017 Kommentera sidan