Bygglovavgifter inklusive anmälan

Kommunen tar ut en avgift för bygglovansökan och anmälan. Här ges exempel på olika avgifter.

Kommunen tar ut en avgift för bygglov och anmälan, förhandsbesked samt övriga anmälningsärenden. Taxan är utarbetad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den baseras på ett prisbasbelopp som sedan multipliceras med olika ”faktorer”. Prisbasbeloppet är idag 46 500 kr.  Faktorer som sedan multipliceras med denna summa är till exempel storlek på byggnationen och fastighetens lokalisering.

Exempel på bygglov- och anmälningsavgifter 2019

Här nedan redovisar vi några exempel på kostnader för olika åtgärder. Kostnader för expediering, kommunicering mm kan tillkomma.

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
Avgift      

Tillägg vid
liten
avvikelse

Summa   

50 - 129 m² (bruttoarea) 16 641 kr 3 199 kr 19 840 kr
130 - 199 m² (bruttoarea) 21 477 kr 3 646 kr 25 122 kr
200 - 299 m² (bruttoarea) 26 313 kr 4 092 kr 30 405 kr
300 - 499 m² (bruttoarea) 35 985 kr 4 985 kr 40 969 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
0 - 49 m² (bruttoarea) 4 923 kr 2 176 kr 7 099 kr
50 > m² (bruttoarea) 8 085 kr 2 492 kr 10 577 kr
Attefallsåtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med 15 m² BTA

4 185 kr
 
4 185 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med ett uterum på 15 m² 

2 093 kr
 
2 093 kr
Komplementbyggnad på 25 m² BYA 2 093 kr   2 093 kr
Komplementbostadshus på 25 m² BYA 6 510 kr   6 510 kr
Inredning av ytterligare en bostad 6 510 kr   6 510 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
16 - 49 m² (bruttoarea) 8 045 kr   8 045 kr
50 - 129 m² (bruttoarea) 14 648 kr   14 648 kr
130 - 199 m² (bruttoarea)  18 833 kr   18 833 kr
Övriga åtgärder, avgift för bygglov
inkl. startbesked:
     
Mur/plank 4 225 kr 2 279 kr 6 504 kr
Fasadändring mindre (t ex nytt fönster) 4 225 kr   4 225 kr
Fasadändring större (flera fasader ändras) 6 318 kr   6 318 kr
Inglasning av befintligt uterum 5 155 kr   5 155 kr
Marklov, såväl schakt och
fyllning samt trädfällning

3 295 kr

2 093 kr

5 388 kr
Övriga åtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Installation eller väsentlig ändring
av eldstad eller rökkanal

1 163 kr
 
1 163 kr
Övriga åtgärder:      
Förhandsbesked 13 020 kr   13 020 kr
Strandskyddsdispens 9 300 kr   9 300 kr
Sidan uppdaterad 4 september 2019 Kommentera sidan