Bygglovavgifter inklusive anmälan

Kommunen tar ut en avgift för bygglovansökan och anmälan. Här ges exempel på olika avgifter.

Kommunen tar ut en avgift för bygglov och anmälan, förhandsbesked samt övriga anmälningsärenden. Taxan är utarbetad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den baseras på ett prisbasbelopp som sedan multipliceras med olika ”faktorer”. Prisbasbeloppet är idag 48 300 kr.  Faktorer som sedan multipliceras med denna summa är till exempel storlek på byggnationen och fastighetens lokalisering.

Exempel på bygglov- och anmälningsavgifter 2022

Här nedan redovisar vi några exempel på kostnader för olika åtgärder. Kostnader för expediering, kommunicering mm kan tillkomma.

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
Avgift      

Tillägg vid
liten
avvikelse

Summa   

50 - 129 m² (bruttoarea) 17 283 kr 3 323 kr 20 606 kr
130 - 199 m² (bruttoarea) 22 306 kr 3 787 kr 26 093 kr
200 - 299 m² (bruttoarea) 27 330 kr 4 250 kr 31 580 kr
300 - 499 m² (bruttoarea) 37 376 kr 5 178 kr 42 554 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
0 - 49 m² (bruttoarea) 5 112 kr 2 260 kr 7 372 kr
50 > m² (bruttoarea) 8 396 kr 2 589 kr 10 985 kr
Attefallsåtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med 15 m² BTA

4 347 kr
 
4 347 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med ett uterum på 15 m² 

2 174 kr
 
2 174 kr
Komplementbyggnad på 25-30 m² BYA 2 174 kr   2 174 kr
Komplementbostadshus på 25-30 m² BYA 6 762 kr   6 762 kr
Inredning av ytterligare en bostad 6 762 kr   6 762 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
16 - 49 m² (bruttoarea) 8 356 kr   8 356 kr
50 - 129 m² (bruttoarea) 15 215 kr   15 215 kr
130 - 199 m² (bruttoarea) 19 562 kr   19 562 kr
Övriga åtgärder, avgift för bygglov
inkl. startbesked:
     
Mur/plank vid enbostadshus 4 387 kr 2 367 kr 6 754 kr
Mur/plank övrigt 6 561 kr 2 801 kr 9 362 kr 
Fasadändring (hela byggnaden målas i ändrad kulör) 3 421 kr    3 421 kr 
Fasadändring mindre (t ex nytt fönster) 4 387 kr   4 387 kr
Fasadändring större (flera fasader ändras) 6 561 kr   6 561 kr
Inglasning av befintligt uterum 5 353 kr   5 353 kr
Marklov, såväl schakt och fyllning samt trädfällning. (Avgiften tas enbart ut som tidsersättning. Antal timmar (minst 25 mPBB) )
3 421 kr

2 174 kr

5 595 kr
Övriga åtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Installation eller väsentlig ändring av kommunalt / enskilt avlopp 1 208 kr    1 208 kr 
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 1 208 kr   1 208 kr
Övriga åtgärder:      
Förhandsbesked 13 524 kr   13 524 kr
Strandskyddsdispens 9 660 kr   9 660 kr
Nybyggnadskarta <2000 m² tomtarea  7 245 kr    7 245 kr 
Grovutstakning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn) (moms tillkommer) 2 704 kr    2 704 kr 
Finutsättning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn) (moms tillkommer)  5 023 kr    5 023 kr  
Sidan uppdaterad 19 januari 2022 Kommentera sidan