Bygglovavgifter inklusive anmälan

Kommunen tar ut en avgift för bygglovansökan och anmälan. Här ges exempel på olika avgifter.

Kommunen tar ut en avgift för bygglov och anmälan, förhandsbesked samt övriga anmälningsärenden. Taxan är utarbetad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den baseras på ett prisbasbelopp som sedan multipliceras med olika ”faktorer”. Prisbasbeloppet är idag 47 300 kr.  Faktorer som sedan multipliceras med denna summa är till exempel storlek på byggnationen och fastighetens lokalisering.

Exempel på bygglov- och anmälningsavgifter 2020

Här nedan redovisar vi några exempel på kostnader för olika åtgärder. Kostnader för expediering, kommunicering mm kan tillkomma.

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
Avgift      

Tillägg vid
liten
avvikelse

Summa   

50 - 129 m² (bruttoarea) 16 926 kr 3 254 kr 20 180 kr
130 - 199 m² (bruttoarea) 21 845 kr 3 708 kr 25 554 kr
200 - 299 m² (bruttoarea) 26 765 kr 4 162 kr 30 927 kr
300 - 499 m² (bruttoarea) 36 603 kr 5 071 kr 41 673 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
0 - 49 m² (bruttoarea) 5 007 kr 2 214 kr 7 220 kr
50 > m² (bruttoarea) 8 223 kr 2 535 kr 10 758 kr
Attefallsåtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med 15 m² BTA

4 257 kr
 
4 257 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med ett uterum på 15 m² 

2 129 kr
 
2 129 kr
Komplementbyggnad på 25 m² BYA 2 129 kr   2 129 kr
Komplementbostadshus på 25 m² BYA 6 622 kr   6 622 kr
Inredning av ytterligare en bostad 6 622 kr   6 622 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
16 - 49 m² (bruttoarea) 8 183 kr   8 183 kr
50 - 129 m² (bruttoarea) 14 900 kr   14 900 kr
130 - 199 m² (bruttoarea)  19 157 kr   19 157 kr
Övriga åtgärder, avgift för bygglov
inkl. startbesked:
     
Mur/plank 4 297 kr 2 318 kr 6 615 kr
Fasadändring mindre (t ex nytt fönster) 4 297 kr   4 297 kr
Fasadändring större (flera fasader ändras) 6 426 kr   6 426 kr
Inglasning av befintligt uterum 5 243 kr   5 243 kr
Marklov, såväl schakt och
fyllning samt trädfällning

3 351 kr

2 129 kr

5 480 kr
Övriga åtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Installation eller väsentlig ändring
av eldstad eller rökkanal

1 183 kr
 
1 183 kr
Övriga åtgärder:      
Förhandsbesked 13 244 kr   13 244 kr
Strandskyddsdispens 9 460 kr   9 460 kr
Sidan uppdaterad 6 maj 2020 Kommentera sidan