Bygglovavgifter inklusive anmälan

Kommunen tar ut en avgift för bygglovansökan och anmälan. Här ges exempel på olika avgifter.

Kommunen tar ut en avgift för bygglov och anmälan, förhandsbesked samt övriga anmälningsärenden. Taxan är utarbetad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den baseras på ett prisbasbelopp som sedan multipliceras med olika ”faktorer”. Prisbasbeloppet är idag 47 600 kr.  Faktorer som sedan multipliceras med denna summa är till exempel storlek på byggnationen och fastighetens lokalisering.

Exempel på bygglov- och anmälningsavgifter 2021

Här nedan redovisar vi några exempel på kostnader för olika åtgärder. Kostnader för expediering, kommunicering mm kan tillkomma.

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
Avgift      

Tillägg vid
liten
avvikelse

Summa   

50 - 129 m² (bruttoarea) 17 033 kr 3 275 kr 20 308 kr
130 - 199 m² (bruttoarea) 21 984 kr 3 732 kr 25 715 kr
200 - 299 m² (bruttoarea) 26 934 kr 4 189 kr 31 123 kr
300 - 499 m² (bruttoarea) 36 835 kr 5 103 kr 41 938 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
0 - 49 m² (bruttoarea) 5 038 kr 2 228 kr 7 266 kr
50 > m² (bruttoarea) 8 275 kr 2 551 kr 10 826 kr
Attefallsåtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med 15 m² BTA

4 284 kr
 
4 284 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med ett uterum på 15 m² 

2 142 kr
 
2 142 kr
Komplementbyggnad på 25-30 m² BYA 2 142 kr   2 142 kr
Komplementbostadshus på 25-30 m² BYA 6 664 kr   6 664 kr
Inredning av ytterligare en bostad 6 664 kr   6 664 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
16 - 49 m² (bruttoarea) 8 235 kr   8 235 kr
50 - 129 m² (bruttoarea) 14 994 kr   14 994 kr
130 - 199 m² (bruttoarea) 19 278 kr   19 278 kr
Övriga åtgärder, avgift för bygglov
inkl. startbesked:
     
Mur/plank vid enbostadshus 4 324 kr 2 332 kr 6 656 kr
Mur/plank övrigt 6 466 kr 2 761 kr 9 227 kr 
Fasadändring (hela byggnaden målas i ändrad kulör) 3 372 kr    3 372 kr 
Fasadändring mindre (t ex nytt fönster) 4 324 kr   4 324 kr
Fasadändring större (flera fasader ändras) 6 466 kr   6 466 kr
Inglasning av befintligt uterum 5 276 kr   5 276 kr
Marklov, såväl schakt och fyllning samt trädfällning. (Avgiften tas enbart ut som tidsersättning. Antal timmar (minst 25 mPBB) )
3 372 kr

2 142 kr

5 514 kr
Övriga åtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Installation eller väsentlig ändring av kommunalt / enskilt avlopp 1 190 kr    1 190 kr 
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 1 190 kr   1 190 kr
Övriga åtgärder:      
Förhandsbesked 13 328 kr   13 244 kr
Strandskyddsdispens 9 460 kr   9 460 kr
Nybyggnadskarta <2000 m² tomtarea  7 140 kr    7 140 kr 
Grovutstakning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn) (moms tillkommer) 2 665 kr    2 665 kr 
Finutsättning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn) (moms tillkommer)  4 950 kr    4 950 kr  
Sidan uppdaterad 29 mars 2021 Kommentera sidan