Bygglovavgifter inklusive anmälan

Kommunen tar ut en avgift för bygglovansökan och anmälan. Här ges exempel på olika avgifter.

Kommunen tar ut en avgift för bygglov och anmälan, förhandsbesked samt övriga anmälningsärenden. Taxan är utarbetad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den baseras på ett prisbasbelopp som sedan multipliceras med olika ”faktorer”. Prisbasbeloppet är idag 47 300 kr.  Faktorer som sedan multipliceras med denna summa är till exempel storlek på byggnationen och fastighetens lokalisering.

Exempel på bygglov- och anmälningsavgifter 2020

Här nedan redovisar vi några exempel på kostnader för olika åtgärder. Kostnader för expediering, kommunicering mm kan tillkomma.

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
Avgift      

Tillägg vid
liten
avvikelse

Summa   

50 - 129 m² (bruttoarea) 16 890 kr 3 222 kr 20 112 kr
130 - 199 m² (bruttoarea) 21 809 kr 3 676 kr 25 486 kr
200 - 299 m² (bruttoarea) 26 729 kr 4 130 kr 30 859 kr
300 - 499 m² (bruttoarea) 36 567 kr 5 039 kr 41 605 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
0 - 49 m² (bruttoarea) 4 971 kr 2 182 kr 7 152 kr
50 > m² (bruttoarea) 8 187 kr 2 503 kr 10 690 kr
Attefallsåtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med 15 m² BTA

4 257 kr
 
4 257 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnaden
med ett uterum på 15 m² 

2 129 kr
 
2 129 kr
Komplementbyggnad på 25 m² BYA 2 129 kr   2 129 kr
Komplementbostadshus på 25 m² BYA 6 622 kr   6 622 kr
Inredning av ytterligare en bostad 6 622 kr   6 622 kr
Tillbyggnad av huvudbyggnad,
avgift för bygglov inkl. startbesked:
     
16 - 49 m² (bruttoarea) 8 147 kr   8 147 kr
50 - 129 m² (bruttoarea) 14 864 kr   14 864 kr
130 - 199 m² (bruttoarea)  19 121 kr   19 121 kr
Övriga åtgärder, avgift för bygglov
inkl. startbesked:
     
Mur/plank 4 261 kr 2 286 kr 6 547 kr
Fasadändring mindre (t ex nytt fönster) 4 261 kr   4 261 kr
Fasadändring större (flera fasader ändras) 6 390 kr   6 390 kr
Inglasning av befintligt uterum 5 207 kr   5 207 kr
Marklov, såväl schakt och
fyllning samt trädfällning

3 315 kr

2 097 kr

5 412 kr
Övriga åtgärder, avgift för anmälan
inkl. startbesked:
     
Installation eller väsentlig ändring
av eldstad eller rökkanal

1 183 kr
 
1 183 kr
Övriga åtgärder:      
Förhandsbesked 13 180 kr   13 180 kr
Strandskyddsdispens 9 460 kr   9 460 kr
Sidan uppdaterad 9 januari 2020 Kommentera sidan