Bygglovsansökan

Här listas de handlingar som ska ingå i en bygglovsansökan:

1. Ansökan

Du kan ansöka via blankettformat för utskrift eller via e-tjänsten Mitt Bygge. Väljer du e-tjänsten kan du göra en fullständig ansökan direkt från nätet. I stället för att skriva under ansökningshandlingarna för hand signerar du elektroniskt med hjälp av din e-legitimation.

E-tjänst: Ansök om bygglov, Mittbygge
Blankett: Hittar du på till höger på denna

2. Situationsplan och nybyggnadskarta

Situationsplanen är en karta över tomten, ofta baserad på en nybyggnadskarta. På kartan ritas in var ny- eller tillbyggnaden kommer att anläggas. Måttsätt nuvarande och tillkommande byggnader. Sätt även mått på avståndet ifrån byggnader till granntomter. Vid nybyggnation och större ombyggnader ska även marknivån vara höjdsatt och förslag till sockelnivå ska framgå.
Vid nybyggnation som innebär första huset på tomten krävs att situationsplanen utgörs av en nybyggnadskarta. Syftet är att du får en aktuell karta över fastigheten där exakta höjder finns utsatta liksom eventuellt läge för anslutningspunkt för vatten och avlopp, samt andra förhållanden på tomten. 
Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:500.
Nybyggnadskarta beställer du genom att kontakta kommunens mätingenjör.

3. Planritning

Planritningen är en ritning över planlösningen och ska visa rumsindelningen med den fasta inredningen tydligt samt ska även uppvisa ungefärlig planerad möblering. Detta behövs för att bedöma att tillgänglighetskraven enligt plan- och bygglagen uppnås. Planritningen ska vara fackmannamässigt utförd. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:100.

4. Fasadritningar

Fasadritningar ska visa fasaden från samtliga berörda väderstreck. Ny- eller tillbyggnaden ska tydligt framgå. Marklinjer på nya och befintliga marknivåer ska vara utritade från fasad till tomtgräns. Tak- och fasadmaterial ska tydligt redovisas.  Fasadritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:100.

5. Sektionsritning 

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden där man ser tak-, vägg- och golvkonstruktion. Sektionsritningen ska ange byggnadshöjd, nockhöjd, takvinkel, rumshöjder och golv- och marknivåer. Sektionsritningen ska redovisa både befintlig byggnad och tillbyggnaden.
Sektionsritningen ska vara fackmannamässigt utförd. Använd vitt papper (ej rutat) i format A3 eller A4. Skala 1:100.

6. Kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska utföras i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen och i Boverkets byggregler. Bestämmelserna som avses är de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt varsamhetskravet. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera och hur och när kontrollen ska göras. Mer info om kontrollplan finns att läsa här eller här.

För enklare projekt, där det inte krävs en kontrollansvarig och tekniskt samråd, kan förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. För ärenden som fodrar tekniskt samråd och kontrollansvarig ska förslag till kontrollplan lämnas in till tekniskt samråd.

7. Eventuellt uppgifter om kontrollansvarig

Vid nybyggnation och mer tekniskt avancerade förändringar av byggnader, där exempelvis bärande delar berörs, behövs en kontrollansvarig. Mer information om kontrollansvarig finns på Boverkets hemsida och i deras broschyr "Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?". 

Bra att tänka på

  • När vi mottagit din bygglovsansökan får du ett bekräftelsebrev på att vi har mottagit din ansökan. Inom tre veckor får du ett föreläggande om att komplettera ansökan om så är nödvändigt. Först när alla handlingar har inkommit påbörjas handläggningen av ditt ärende. Att direkt skicka in alla handlingar förkortar därmed processen. Följ anvisningarna ovan och kontakta oss gärna om du har frågor om vilka handlingar som ska lämnas in.
  • Från det att fullständiga handlingar har inkommit meddelas beslut i ärendet normalt inom tio veckor. Om det är nödvändigt p.g.a. utredning kan handläggningstiden förlängas en gång med högst tio veckor till, totalt 20 veckor.
  • Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. Om giltighetstiden går ut eller om mer tid behövs för byggnationen måste en helt ny ansökan göras. 
  • Efter beviljad ansökan får byggandet inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes tidningar (beslutet vinner då laga kraft om ingen överklagan inkommer under denna tid). Byggandet får heller inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbesked.

Byggprocessen

Läs mer om vad som händer efter att din bygglovsansökan är inlämnad här.

Sidan granskad 28 februari 2022 Kommentera sidan